Home
Description
Publications

Available Resources
Text Acknowledgements
Related links


Events


CLaRK System

CLaRK System Online Manual


Bulgarian dialects'
electronic archive
eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 


Publications of the BulTreeBank Project (in Bulgarian)

Публикации на български на проекта BulTreeBank

Основна цел на проекта BulTreeBank е създаването на банка от синтактични дървета (изречения и фрази анализирани в рамките на Опорната фразова граматика (Head-driven Phrase Structure Grammar - HPSG)), която да съдържа:

  • ядро от образци на всички синтактични структури в нашия език;
  • представително множество от изречения, извлечени от автентични текстове на българския език, които да са анотирани с детайлна синтактична информация.


Петя Осенова, Кирил Симов. Формална граматика на българския език. Институт по паралелна обработка на информацията - БАН. София, 18. 12. 2007 г. (Formal Grammar of Bulgarian Language. IPP, BAS.)


Кирил Симов, Петя Осенова. Корпус от синтактични описания на българския език - BulTreeBank. Семинар, СУ "Св. Климент Охридски". София, 28. 01. 2005 г.


Петя Осенова. Именни групи от типа NN в българския език. Шести национални славистични четения: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София, 26 - 27. 04. 2002 г.


Петя Осенова, Кирил Симов. Формално описание на българските звателни форми в рамките на Опорната фразова граматика (Head-driven Phrase Structure Grammar - HPSG). Шести национални славистични четения: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София, 26 - 27. 04. 2002 г.


Кирил Симов, Сия Колковска. Интерпретация на да-конструкциите в Опорната фразова граматика. Шести национални славистични четения: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София, 26 - 27. 04. 2002 г.