22nd юни 2017

Governmental bulletin – part 1

Публикации

1 Юни 1999 г.

296 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Телеграма на премиера Иван Костов до министър-председателя на Турция Бюлент Еджевит

Министър – председателят Иван Костов благодари на турския премиер Бюлент Еджевит за съдействието на турските специални служби при провеждане на операции на територията на Турция за залавяне на опасни престъпници, издирвани от българските власти.

„С особено задоволство констатирам, че отношенията и сътрудничеството между двете страни се развиват възходящо във всички области. Вярвам, че сътрудничеството в борбата с организираната престъпност, започнало със залавянето на Якуб Кюршат Йълмаз ще продължи все така успешно и в бъдеще“, се казва в благодарствената телеграма на премиера до турския му колега.

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

Министър Върбанов призова търговците на зърно да излязат на светло

4 зърнобази са подали досега документи да бъдат лицензирани като публични складове и 40 – като зърнохранилища, обяви днес на пресконференция министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов. Според него търговците от зърнения бизнес наистина не желаят да излязат на светло като се лицензират и затова са непрекъснатите атаки от тяхна страна по Закона за съхранение и търговия със зърно, който реално трябва да заработи тази година. Всички обяснения, че собствениците на складове няма откъде да намерят и заплатят предвидената в закона банкова гаранция от 10 000 лв. на тон вместимост за публичен склад са измислени, като знаем с какви обеми и парични ресурси се работи там, заяви земеделският министър.

Желанието на екипа на министерството е най-сетне да се сложи ред в търговията със зърно, като се защитят и земеделските производители, които са най-потърпевши от действията на некоректни търговци, посочи министър Върбанов. При последните си пътувания в Добрич и Пазарджик десетки „ужилени“ стопани потърсили защита от земеделското ведомство. Според министър Върбанов неслучайно атаките срещу Закона за съхранение и търговия със зърно се подемат на прага на новата жътвена кампания, очевидно някому много се иска престъпните безобразия в търговията със зърно да продължат.

Национална структура ще опазва ценни породи животни и птици

План за създаване на „Национална структура за съхраняване и усъвършенстване на ценни породи животни и птици с национална значимост“ одобри днес Колегиумът на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Тя трябва да гарантира запазването и отглеждането на определен минимум от национално значими породи животни и птици. Предвижда се създаването на две нива:

Държавни племенни животновъдни стопанства и Институти с племенни бази за запазване на елитната част от популациите на някои породи животни и птици;Частни фирми и стопани – производители на животни за разплод.Като племенни животновъдни стопанства и институти с племенни бази се предлага да бъдат обособени – ДПСК „Кабиюк“ – Балчик, „Врана“ ЕООД – София, „Стефан Караджа“ ЕООД – Балчик, Институт по свиневъдство – Шумен, Институт по птицевъдство – Костинброд, Институт по говедовъдство и овцевъдство – Стара Загора. Всяко от тези стопанства ще изработва програма за развитие и финансиране на дейността си, която ще се актуализира и утвърждава ежегодно. Техните активи няма да бъдат приватизирани. Институтите с племенни бази ще бъдат подпомагани за издръжката на определени породи животни и птици от МЗГАР.

Контролът и селекционно – племенната работа при фирмите и стопаните производители ще се извършва от Националната служба за селекция и репродукция на животните, както и от подготвени селекционери от отделните браншови организации. Финансирането ще се осигурява от притежателите на племенни животни, които ще бъдат подпомагани с преференциално кредитиране от държавни фондове. За да влезе в сила Националната структура и да започне да функционира, проектът трябва да бъде одобрен от Министерски съвет.

Министерство на промишлеността

Приети са мерки за ускоряване на приватизацията и подобряване на нейното качеството

Членовете на Съвета по структурна реформа към Министерския съвет проведоха поредица от срещи и заседания, за да анализират хода на приватизационния процес и набележат мерки за неговото ускоряване. В резултат на тези обсъждания бяха набелязани следните мерки за ускоряване и подобряване качеството на приватизацията:

1. Преразпределение на силите

Ускорената приватизация във всички органи по чл.3 през последните две години доведе до утвърждаването на работещи високопрофесионални приватизационни екипи в отрасловите министерства, които са в състояние да поемат допълнително натоварване за изпълнение на задачата до края на настоящата година приватизацията на основната част от търговските дружества да завърши. Агенцията за приватизация същевременно трябва да активизира усилията си за приключване на поредица от големи сделки за структуроопределящи предприятия, които представляват значителна част от активите, подлежащи на приватизация. Затова беше съгласуван списък от дружества, които на основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП ще бъдат веднага прехвърлени за приватизация на отрасловите министерства. Повечето такива дружества се нуждаят от конкретна предприватизационна подготовка, която може да бъде извършена само в министерствата, при съчетаните усилия на приватизационните и отрасловите експерти.

2. Концентриране на усилията

Правителството ще използува в максимална степен възможностите на Съвета по структурна реформа за бързи и съгласувани действия на отделните органи на МС при съчетаването на приватизацията с отдаване на концесии, свързани с предмета на дейност на дружеството, преструктуриране на дружествата за улесняване приватизацията на обособени части, сливане и разделяне на дружества за увеличаване на инвеститорския интерес..

3. Провеждане на открита политика

Правителството ще продължава да осъществява открито политиката си за приоритетно привличане на стратегически инвеститори за важни приватизационни сделки. Когато приватизацията на определени предприятия е свързана с установяването на мощни външни инвеститори в България, такива приватизационни сделки ще се разглеждат като част от цялостните инвестиционни намерения и ще се използуват широко възможностите, които дава чл. 21 от Закона за чуждестранните инвестиции, за координирани усилия на всички ведомства за приоритетно осъществяване на такива инвестиционни проекти.

4. Разширяване на възможностите

Органите по чл.3 ще активизират усилията си за използуване на всички методи за раздържавяване, включително и тези извън ЗППДОбП. В някои министерства и ведомства, които притежават значителна недвижима собственост, която ще остане извън предмета им на дейност, ще се създадат действени звена за подготовка и извършване на продажбата на активи, собственост на държавата. Някои от тези активи могат да бъдат предоставени на общините, които проявяват интерес.

5. Предлагане на чисти активи

Ще се разширят възможностите на управителните органи на дружествата да извършват продажби на тези активи, към които има проявен интерес, Предприятията, за които вече е ясно, че не могат да се намерят купувачи на акциите им, ще бъдат бързо преструктурирани, което ще даде възможност отрасловите министерства да предлагат веднага за продажба активи, към които има интерес.

6. Приключване с миноритарните участия

Акциите от миноритарното участие на държавата в дружествата ще продължат да се предлагат публично чрез централизираните търгове, като ще се улесни допълнително и изкупуването на това участие от мажоритарния собственик или от работещите в предприятието без излишни формалности.

Предлаганите мерки за ускоряване на приватизацията ще могат да бъдат прилагани без промени в нормативната база и изискват единствено координираните усилия на Агенцията за приватизация, Агенцията за чуждестранни инвестиции, Центъра за масова приватизация и отрасловите министерства.

Списък на дружествата, за които Агенцията за приватизация упълномощава отрасловите ведомства

Министерство на промишлеността

1. „Металхиминженеринг“ООД, гр. Сопот – ВПК

2. „МТА“ЕАД. гр. Пловдив

3. „Ланатекс“ЕАД, гр. Трявна

4. „Черно море“ЕАД, гр. Варна – ВПК

5. „Мусала“ЕАД, гр. Самоков – ВПК

6. „Биогенни стимулатори“ЕАД, гр. София

7. „Илинденци мрамор“ЕАД, с. Илинденци

8. „Сила“АД, гр. Ямбол

9. „НИТИ“ЕАД гр. Казанлък – ВПК

10. „Аналитик“АД, гр. Монтана

11. „Габрово филм“ЕООД, гр. Габрово

12. „Мрамор – Бергстон“ЕАД, гр. Берковица

13. „Електронпрогрес“ЕАД, гр. София – ВПК

14. „Аркус“АД, гр. Лясковец- ВПК

15. „Медицинска техника“ЕАД, гр. София

16. „ИЦМ-Инженеринг“АД, гр. Пловдив

17. „Импулс“АД, гр. Габрово – ВПК

18. „Гама-проект“ЕООД, гр. Габрово – ВПК

19. „Текстилмаш“ЕООД, гр. Габрово – ВПК

20. „Новоселска гьмза“АД, гр. Видин

21. „Унимаш“АД, гр. Дебелец

22. „Дунарит“АД, гр. Русе – ВПК

23. „Проучване и добив на нефт и газ“ЕАД, гр. Плевен

24. „Битова електроника“ЕАД, гр. В. Търново – ВПК

25. „ВМЗ“АД, гр. Сопот- ВПК

26. „Хранинвест-Хранмашкомплект“ АД, гр. Стара Загора

27. „Бояна филм“ ЕАД, София

28. „София филм“ ЕАД, София

Министерството на търговията и туризма

1.“Инко“ ЕООД, София

2.“Терснаб-Ямбоп“ ЕООД, Ямбол

3.“Продексим“ ЕАД, София

4.“Слънчев бряг“ АД. Несебър

5.“Златни пясъци“ АД, Варна

6. „Св.св. Константин и Елена“, Варна

7.“Калотина“ЕАД, Калотина

8.“Сердиком“ АД. София

9.“Овча купел“ ЕООД, София

10. „Орбита“ЕАД, София

11. ТИР ЕАД.София

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

1. „Водно стопанство“ ЕАД, София

2. „Вратцата ФЗ“ ЕАД, Враца

3. „Оранжерии – Петров дол“ ЕАД, с Петров дол

4. „Оранжерии – Петрич“ ЕООД, Петрич

5. Обособена част „Зала № 1“ от „Напоителни системи“ ЕАД

Министерство на транспорта

1. „Лесил“АД, Силистра

2. „Пълдин ер“ АД, Пловдив

3. „Автотранспорт“ ЕООД, Чирпан

4. „Мадара автотранспорт“ ЕООД , Шумен

5. „Янтра автотранспорт“ АД, Горна Оряховица

6. „Добруджа автотранспорт“ ЕООД. Добрич

7. „Деспред“ АД. София

8. „Строителен и технически флот“ ЕООД. Варна

9. „Трансимпекс“ ЕООД, София

10. „Автобусен транспорт“, София

11. „Искьр транспорт“ АД, Червен бряг

12 „Арпезос бус“ ЕООД, Кърджали

13 „Траяна транс“ ЕООД, Стара Загора

14. „Стрела“ ЕООД, Нови пазар

15. „Троян автотранспорт“ АД, Троян

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1. „Автомагистрали’ ЕАД, София

2. „Бдин“ АД, Видин

3. „Телекомплект“

Комитет по енергетика

1. „Брикетна фабрика“ – Гълъбово

2. ‘Топлофикация Габрово“ ЕАД, Габрово

Министерство на търговията и туризма

132,705 милиарда лева са загубите за икономиката ни от военните действия в съседна Югославия

Загубите за икономиката ни от военните действия в съседна Югославия вече са 132,705 млрд. лева, стана ясно на днешното заседание на междуведомствената работна група за ограничаване и преодоляване на последиците от кризата. Увеличението за една седмица е със 17 млрд. лева. Пропуснатите ползи между 1 април и 31 май са 11,207 млрд. лева, съобщи заместник-министърът на търговията и туризма Христо Михайловски.

Преките загуби, декларирани от фирмите, възлизат на 43,319 млрд. лева и са се увеличили през последната седмица с 1 млрд. лева. Загубите на търговските фирми в земеделието се изчисляват на 2,997 млрд. лева. Страната разполага с 215,5 хиляди тона хлебна и с 51,5 хиляди тона фуражна пшеница, количествата са достатъчни за нуждите на страната до новата реколта. По данни на министерството на земеделието пострадали от градушките са 285 000 декара със селскостопански насаждения, като пораженията се изчисляват на 13,628 млрд. лева.

От 1 април до 31 май с 24 на сто са поевтинели сиренето и кашкавалът, захарта – с 14,2 на сто, олиото – с около 5 на сто. Увеличен спрямо същите месеци на миналата година е износът на олио и краве сирене, показват данни на митниците. Износът на пшеница, брашно, захар и дизелово гориво е съпоставим с данните за април – май 1998 г., съобщи Христо Михайловски.

Комитетът по пощите и далекосъобщенията изчислява загубите си на 40 000 долара на месец.

Загубите на транспорта са за 58,036 млрд. лева.

Срещи на министър Валентин Василев по време на посещението му в Ливан

През втория ден от официалното посещение на министъра на търговията и туризма Валентин Василев в Ливан, той бе приет от министър-председателя Селим Ал-Хос, на когото предаде официална покана от премиера Иван Костов за посещение у нас. Ливан е на едно от първите места по стокообмен сред арабските ни партньори, а около 30% от вноса в Ливан се реекспортира за съседни страни. Българската страна изрази стремеж към взаимноизгодно сътрудничество в областта на инженеринга. Министър Василев бе впечатлен от мащабното строителство в Бейрут и изказа надежда, че в него ще могат да се включат и български фирми. Както е известно, във финален етап на съгласуване е Спогодба за работната сила между двете страни. Обсъдено бе и евентуално участие на ливански делови среди в процеса на приватизация у нас и възможността за стратегически инвестиции на ливански капитали. Министър Василев изтъкна значението на ливанското и сирийско направление в мирния процес и напомни, че България подкрепя резолюции 425 и 426 на СС на ООН като основа за постигане на справедлив и траен мир в Близкия Изток.

По-късно Валентин Василев бе приет от президента на републиката Емил Лахуд. Министърът Василев се срещна и с председателя на Националното събрание на Ливан Набих Берн.

По-късно министър Валентин Василев, министърът на финансите Жорж Корм и министърът на туризма и околната среда Артур Назарян подписаха договори за сътрудничество в областта на туризма и за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, както и спогодба между Ливан и България за избягване на двойното данъчно облагане.

Министерство на финансите

Общините са получили 240,806 млрд. лева субсидии до момента

Министерството на финансите преведе 18,045 млрд. лева за допълнителни възнаграждения на заетите в образованието на общинска издръжка. Бяха преведени 28,771 млрд. лева субсидии на общините. От тях обща субсидия са 25,045 млрд. лева, а 3,726 млрд. лева са за социални помощи. До момента на общините са отпуснати 240,806 млрд. лева субсидии.

Агенция за приватизация

Преговорите за приватизацията на авиокомпания „Балкан“ продължават с трима от кандидатите

Преговорите за приватизацията на авиокомпания „Балкан“ЕАД продължават с трима от кандидат-купувачите, реши комисията за продажба на дружеството. Това са консорциум, включващ израелските компании Zeevi H & Knataim и Arkia H, германската компания Ulrich Benteler и Руски авиационен консорциум.

Срокът за подаване на оферти за приватизацията на авиокомпания „Балкан“ изтече на 10 май. Дотогава документи в Агенцията за приватизация подадоха пет кандидат-купувача:

Консорциум от Zeevi H & Knataim и Arkia H. Консорциумът обединява финансов инвеститор и авиокомпания, като и двете фирми са израелски и по своята правна същност са холдингови структури,

Air Rent S.A.R.L. Компанията е регистрирана в Люксембург,

Ulrich Benteler – Германия,

Руски авиационен консорциум. Консорциумът включва ФПК „РАК“, УАПК „Авиастар“, АНТК „Туполев“, „Пермски мотори“, НПЦ „Универсал“ и „Промстройбанк России“,

Data Control. Фирмата е финансов инвеститор и е регистрирана в Люксембург.

В срок до 21 май всички допуснати до преговорите участници имаха възможност да подобрят параметрите от офертите си, както и да представят допълнителни документи, доказващи финансовата стабилност на потенциалните купувачи и възможността за финансова обезпеченост на задълженията на дружеството.

Четирима кандидат-купувачи подадоха оферти за „Дунав-турс 91“- Русе

Четирима са кандидат-купувачите за 59 % от капитала на „Дунав-турс 91″АД -Русе. Срокът за подаване на оферти изтече на 31 май т.г. Дейността на дружеството е свързана с услуги в областта на хотелиерството и ресторантьорството, експлоатацията на кораби, организирането на екскурзии в страната и чужбина.

Център за масова приватизация

951 870 българи са се регистрирали за участие в приватизацията с бонове

951 870 българи са се регистрирали за участие в приватизацията с бонове, показват данните към 1 юни. Най-много хора са взели полагащите им се 250 000 инвестиционни бона в София – 37 964 души. Най-малък е броят на регистрираните в Перник – 3 742 души.

2 Юни 1999 г.

297 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

588 000 долара ще отпусне американското правителство за проучване на проекта за нефтопровод Бургас – Скопие – Вльора

588 000 долара ще отпусне американското правителство, чрез Агенцията за търговия и развитие, за проучвателни работи по проекта за „Трансбалкански нефтопровод Бургас-Скопие-Вльора“.

Това съобщи днес вицепремиерът Евгений Бакърджиев, след като подписа с американския посланик у нас Ейвис Боулън споразумение за частично финансиране на предварителното технико-икономическо проучване за проекта.

Стойността на цялото проучване е 980 715 щатски долара и ще бъде извършено от „АМБО Корпорейшън“, въз основа на договор между България, Македония и Албания и американската фирма.

Според вицепремиера този петролопровод е от особено значение не само за района, за Италия и останалите държави от Южна Европа, но и за държавите от Средна Азия, които чрез Черно море правят връзка с България.

„Надявам се с това трасе, и с другото, което паралелно върви като проучване – Бургас – Александруполи, България да има такава готовност, че в следващите месеци и години, да може да предостави най-добрите възможни трасета за пренос на суров петрол. Това ще бъде ключова роля на страната ни като цяло“, каза заместник министър – председателят.

„Този проект се осъществява в рамките на един дългосрочен проект на САЩ -„Инициатива за сътрудничество в Югоизточните Балкани“, каза посланик Боулън.

Президентът на „АМБО корпорейшън“ Тед Фъргюсън припомни, че договорът за изпълнение на проект за нефтопровод Бургас – Скопие – Вльора е подписан през 1994 година от България, Македония и Албания. Общата му стойност е 900 милиона долара, дължината му – 900 километра, и трябва да бъде изграден до 2002 година. Предвижда се чрез петролопровода от Каспийско до Черно море да се транспортират по 750 000 барела петрол дневно, каза Фъргюсън. От албанското пристанище Вльора, петролът ще стига до западните пазари.

Първо заседание проведе Съветът за регионално развитие към Министерски съвет

Първо заседание проведе днес Съветът за регионално развитие към МС. Съветът бе създаден с приетия от парламента през март закон за регионално развитие. Председател е министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев.

Целта на съвета е да оценява регионалните инициативи на министерствата и другите ведомства и да координира дейностите с регионален характер в Националния план за регионално развитие.

Комисии за устойчиво развитие, за развитие на инфраструктурата и за регионално развитие към всеки от шестте района за планиране, създадоха днес членовете на съвета.

Комисията за устойчиво развитие ще подпомага съвета в работата му по определяне на стратегическите цели в устойчивото развитие. Тя ще подпомага съвета и в работата му с отрасловите ведомства във връзка с устойчивото развитие. Комисията по развитие на инфраструктурата ще работи върху стратегическите цели в развитието на инфраструктурата и механизмите за тяхното реализиране, създават се и комисии по регионално развитие към всеки от шестте района за планиране, които ще координират дейности с регионален характер.

Министерство на отбраната

Няма нарушаване на българското въздушно пространство при инцидента с падналата днес ракета в Монтанско

Днес около 15 часа в близост до село Говежда, Монтанско е бил чут силен взрив. Веднага към мястото са се отправили екипи на РДВР – Монтана и Гражданска защита, които на около километър в хълмовете западно над селото открили кратер с дълбочина около 2 метра и диаметър 6 метра. На мястото са намерени останки от ракета. При първоначалния оглед в две от намерените малки части от ракетата са открити част от надписи на кирилица. При инцидента пострадали и материални щети няма. Предстои оценка на експерти от Министерство на отбраната, след която окончателно ще се определи вида на ракетата.

Днес около 15 часа, когато е бил чут силния взрив в близост до село Говежда, ПВО на ВВС е засякла две цели във въздушното пространство над Димитровград, Югославия. Няма нарушаване на българското въздушно пространство.

Министерство на търговията и туризма

Договорите за осем приватизационни сделки подписа днес министърът на търговията и туризма

Днес министърът на търговията и туризма Валентин Василев подписа договорите за следните приватизационни сделки:

1. Отрасъл „Туризъм“:

Битовото заведение „Родопски специалитети“ в Чепеларе стана собственост на ЕТ „Бузидис Комерс-Асен Левов“, гр. Смолян при цена на сделката 55 хил. щ.д., като сумата бе изплатена в деня на сделката.

2.0трасъл „Търговия“:

Супермаркет № 2 във Враца, об. част от „Плимекс“ ЕООД, стана собственост на ЕТ „Дубъл-Ани Ангелов“ при цена на сделката 59 452 щ. д., 50 % от които са изплатени в деня на сделката, а останалите – в срок до десет дни.

70% от „Морела“ ЕООД, Търговище, стана собственост на „Морела-99“ ООД, Търговище, при цена на сделката 139 250 щ, д,

55% от „Автотехника“ ЕООД, Троян, стана собственост на „Ангелов“ ЕООД, Троян, при цена на сделката 73 200 щ. д.

70% от „Ресурс Комерс“ ЕООД, Пазарджик, стана собственост на „Терснаб“ ООД при цена на сделката 193 500 щ. д.

Магазин 1409 в Бургас, об. част от „Пиргосплод“ ЕАД, стана собственост на „Дарик Радио“АД – София при цена на сделката от 35 000 щ. д.

Магазин № 1 в Перник, об. част от „Булгарплод“ ЕООД, стана собственост на ЕТ „Седефчо Любомиров – Пласет-94“, Перник, при цена на сделката 12 100 щ.д., платими в деня на сделката.

Магазин 32 във Враца, об. част от „Плимекс“ ЕООД, стана собственост на ЕТ „Чичолина – П. Димитрова“, Враца, при цена на сделката 46 000 щ.д.

Агенция за чуждестранни инвестиции

139,8 млн. долара са преките чуждестранни инвестиции за първото тримесечие

Общата стойност на преките чуждестранни инвестиции през първото тримесечие на тази година е 139,8 млн. щ.д., в това число чрез приватизация 45,9 млн.щ.д., което представлява една четвърт от общия обем на инвестициите през миналата година. Това стана ясно днес на редовната пресконференция в Агенцията за чуждестранни инвестиции. За сравнение през първото тримесечие на миналата година цифрите са съответно 56,1 млн. щ.д. и 15,2 млн. щ.д. Председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции Илиян Василев подчерта, че изненадващо високите стойности на преките чуждестранни инвестиции през първото тримесечие на тази година показват тяхната стабилност извън приватизацията, въпреки кризата в Косово. Добър пример в това отношение е увеличението на капитала на МЕТРО, Германия с 57,3 млн.щ.д. за същия период.

Икономическата ситуация и възможностите за инвестиране в България са били представени на Първия международен инвестиционен панаир на нововъзникващите пазари „ЕМА 1999“ в Женева, съобщи още г- н Василев на пресконференцията. Инвеститорският интерес е бил привлечен от приватизацията на военно-промишления комплекс, от възможностите за инвестиции в нефтената и газовата индустрия, тютюневата и хранителната промишлености, туризма и винарството. Постигната е договореност за получаване на постоянна информация от Комисията за бежанци към ООН за търгове за различни стоки и услуги, които организацията ползва в своите мисии, и в които могат да участват сериозни български фирми. Договорено е и взаимодействие по данъчната проблематика за външните инвестиции със Световната асоциация на агенциите за инвестиции.

Комисия по ценните книжа и фондовите борси

Комисията регистрира „Кремиковци“ като публично дружество с капитал 18 517 545 000 лв.

„Кремиковци“ АД – София е регистрирано като публично дружество от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, съгласно чл. 83 а, ал. 2 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Това съобщи днес на пресконференция след редовното заседание на комисията нейният председател Радослав Цончев. Предметът на дейност на дружеството е производство на кокс, стомана, чугун, феросплави, прокат и изделия от черни метали; търговска дейност в страната и чужбина. Размерът на записания и внесения капитал е 18 517 545 000 лева, разпределен в 18 517 545 акции с номинална стойност 1000 лева всяка.

Като публично дружество по параграф 8, ал. 1 от ЗИДЗЦКФБИД в регистъра на емитентите е вписано и „Гергана“ АД – Петрич. Дружеството се занимава с производство и реализация на обувки. Капиталът му е 35 000 000 лева, разпределен в 35 000 акции по 1000 лева всяка.

От регистъра на емитентите е било отписано „Прим“ АД – Хасково.

От обсъдените четири проспекта за публично предлагане на ценни книжа одобрение не е получил нито един. Радослав Цончев обърна специално внимание върху повтарящите се еднакви недостатъци в съдържанието на проспектите, особено в частта им за прогнозите за бъдещи рискове и доходи, независимо от различния предмет на дейност.

Броят на инвестиционните посредници се увеличи с решението на КЦКФБ да издаде разрешение на „Капитал Инвест“ АД – Варна.

На 10 и 11 юли 1999 г. в България ще се проведе среща на комисиите по ценни книжа и фондови борси от страните на Югоизточна Европа, стана ясно още на пресконференцията. Това първо по рода си събитие ще изиграе важна роля като подготовка за бъдещото развитие на регулаторите на капиталовия пазар в унисон с европейските.

Завършен е първия етап на електронния публичен регистър, който съдържа информация за 1400 единици, наблюдавани от комисията. Чрез страницата в Интернет всеки вече ще може да се запознае не само със законовата уредба, но и с всичките й нормативни актове и да получи информация за решенията й.

3 Юни 1999 г.

298 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Правителството прие проект на Валутен закон

Проект на Валутен закон, който значително ще либерализира валутния режим в България, одобри днес правителството.

Според проектозакона разрешителните режими на капиталовите операции от чужбина и към чужбина отпадат и се заменят с регистрационни. Регистрацията ще се извършва преди да се реализира сделката. Целта на регистрационния режим е да се следят най-чувствителните транзакции по платежния баланс на страната.

В момента единствено чуждестранните инвестиции са на регистрационен режим. Преките и непреки инвестиции на български лица в чужбина, предоставянето на кредити от местни на чуждестранни лица, получаването на кредити от чуждестранни лица и други са на разрешителен режим.

Проектозаконът забранява осъществяването на подлежащи на регистриране, но нерегистрирани сделки, от Централния депозитар, Българската народна банка, нотариусите и другите органи и институции, чрез които се осъществяват сделките.

За нуждите на статистиката на платежния баланс ще се събира информация чрез регистрация на всяка сделка или плащане между местно и чуждестранно лице, както и на всеки презграничен превод и плащане, чиято стойност надхвърля 2 млн. лв.

Информационното осигуряване на сделките на регистрационен режим и останалите операции по платежния баланс ще се извършва чрез текущо набиране на информация от търговските банки, стопанските субекти и физическите лица.

Предвидено е да се водят регистри за преките чуждестранни инвестиции в страната и българските инвестиции зад граница, регистри за имущества на чуждестранни лица в страната и на местни лица зад граница, както и на финансовите задължения на местни към чуждестранни лица.

Местните физически лица ще могат да изнасят левове и чуждестранна валута свободно до 20 млн. лв., като декларират размера на сумата, която се изнася. Суми над 20 млн. лв. ще се изнасят след разрешение на БНБ.

Министерството на финансите и БНБ ще осъществяват валутния контрол. За специфичния контрол при осъществяване на пощенската дейност ще отговарят и пощенските служби. Министерството на финансите и БНБ ще могат да отнемат издадени разрешителни и лицензи при установени нарушения на закона.

За нарушение на закона се предвиждат глоби до 150 млн. лева и имуществени санкции както за физическите и юридическите лица, така и за длъжностните лица. Максималната глоба се прилага в случаите, когато се извършва дейност като финансова къща без разрешение от БНБ. Предвижда се и отнемане на предмета на нарушението в полза на държавата.

Предвижда се Валутният закон да влезе в сила шест месеца след неговото обнародване в Държавен вестник. В същият срок Министерският съвет, Министърът на финансите и БНБ трябва да приемат наредбите по прилагането на закона. Проектът на Валутен закон е съобразен изцяло с изискванията на споразумението с Международния валутен фонд и присъединяването на Република България към чл.8 от устава на МВФ, както и със законодателството и директивите на Европейския съюз в тази област.

Валутният закон ще замени Закона за сделките с валутни ценности и валутния контрол, приет през 1966 година.

С инвестиционната програма на Булгаргаз за 1999 г. се гарантира увеличението на транзита на руски природен газ към трети страни

Транзитирането на увеличени количества руски природен газ през България към трети страни е стратегически важна тема за българското правителство. Одобрената от кабинета инвестиционна програма на Булгаргаз в размер на около 148 милиарда лева гарантира, че България ще е в състояние да обезпечи планираните от Газпром увеличени доставки на газ за страните от Югоизточна Европа. Това заяви министър-председателят Иван Костов днес на срещата си с председателя на Газпром Рем Вяхирев.

Премиерът Костов постави въпроса за възможностите България да изплаща част от газовите доставки с внос на стоки. Той уточни, че България има огромен дефицит в търговията с Русия и търси начини за увеличаване на търговския оборот и намаляване на дефицита. В отговор Рем Вяхирев заяви, че Газпром е отворена за търсене на подобни възможности и че на този етап част от газовите доставки се изплащат чрез български строителни услуги.

Принципно намерихме решение по въпроса за доставката на руски природен газ през България за трети страни, каза Рем Вяхирев пред журналисти след срещите си с премиера Иван Костов и вицепремиера Евгений Бакърджиев. Експерти на Газпром и Булгаргаз съвместно ще подготвят предложения, които да бъдат разгледани следващата седмица. Затова част от делегацията на Газпром ще остане в София, а друга част ще пристигне утре. Рем Вяхирев определи проведените днес срещи като полезни. До 2004 г. 18 млрд. куб. метра природен газ ще се транспортира през България за трети страни .За да бъде изпълнена тази задача, периодично ще се провеждат такъв род срещи, каза още той.

Не съществуват финансови проблеми относно изпълнението на инвестиционната програма на „Булгаргаз“ с оглед на задълженията на дружеството за транспорт на руски природен газ за съседните страни, заяви вицепремиерът Евгений Бакърджиев. Той съобщи, че днес правителството е одобрило инвестиционната програма на „Булгаргаз“ за 1999 г. в размер на около 148 милиарда лева и посочи, че средствата за отделните участъци и пускове са планирани в рамките на средносрочната инвестиционна програма до 2001. Досега няма нито един кубически метър природен газ, който да не е транспортиран през България за трети страни, каза вицепремиерът Бакърджиев. Разглеждаме нашите планове за следващите години и искаме да оптимизираме и да дадем категорични гаранции с наваксване на темпото за това, че ще се транзитират количествата, които са договорени за Турция и останалите държави, заяви той.

В България няма повишена радиация

В България няма повишаване на радиацията и на количествата уран във въздуха. Това съобщи днес председателят на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели Георги Касчиев след като кабинетът одобри споразумение между КИЕМЦ и словашкия регулиращ орган за използване на атомната енергия.

Доклад от независими експерти от СУ „Св. Климент Охридски“ и Българската академия на науките сочи, че концентрацията на уран във въздуха е 0,7 на сто от допустимата стойност – това е нищожно малко, заяви Касчиев. Групата е формирана преди две седмици по поръчка на КИАЕМЦ. Специалистите разполагат с добра апаратура – мощна вентилационна установка за засмукване на въздух, филтърна система и измерителни уреди, каза още председателят на КИЕМЦ.

Министерският съвет одобри инвестиционната програма на „Булгаргаз“ за 1999 година

Правителството одобри инвестиционната програма на „Булгаргаз“ ЕАД за 1999 г. и разходите за нейната реализация – в размер на 147 754 000 000 лева, свързани с изпълнението на задълженията на дружеството, произтичащи от междуправителствените спогодби за създаване и развитие на транзитни газопреносни мрежи.

Инвестиционната програма на „Булгаргаз“ за 1999 г. е планирана с оглед изпълнението на задълженията на дружеството по договора с ВЕП „Газекспорт“ от 27 април 1998 г. за транспорт на руски природен газ за Турция, Гърция и Македония. Изпълнението й ще позволи да се увеличи транзита на природен газ за тези срани до 18 млрд. куб. метра годишно към 2002 г. и до 30 млрд. куб. метра при последващо разширение.

Отменят се временно санкциите срещу Либия

Министерският съвет днес отмени Постановление №68 от 1992 г., изменено и допълнено с Постановление №6 от 1994 г. Постановленията бяха приети във връзка с изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН за налагане на санкции срещу Либия.

С Резолюция Nо 748/1992 от 31.03. 1992 г. и Резолюция Nо 883/1993 от 11.11.1993 г. Съвета за сигурност на ООН наложи санкции срещу Либия заради отказа на Великата социалистическа народна либийска джамахирия да предаде на съд двамата либийски граждани, заподозрени в извършването на атентата срещу самолет на „Пан Ам“ през декември 1988 г. С първата резолюция бяха преустановени полетите на самолети до и от Либия, освен в случаите на спешна хуманитарна необходимост, бе прекратена продажбата на оръжие и доставката на резервни части за авиацията, както и извършването на всякакъв род сервизна дейност във военната област и въздухоплаването. С втората резолюция режимът на санкциите бе затегнат допълнително – замразяване на либийските правителствени и частни авоари зад граница, забрана на вноса на машини, оборудване и резервни части за нефтодобивната промишленост на Либия.

На 5 април тази година Либия предаде на съд в Холандия двамата заподозрени в извършването на атентата над Локърби. Същият ден председателят на Съвета за сигурност на ООН направи изявление, че санкциите са ефективно суспендирани. Условията за окончателната отмяна на санкциите срещу Либия са Генералният секретар на ООН да представи в 90-дневен срок от суспендирането доклад, че Либия изпълнява разпоредбите на съответните резолюции на Съвета за сигурност.

Това означава, че действията на санкциите се прекратява за 3 месеца. Ако в този срок разпоредбите на резолюциите се изпълняват от Либия, санкциите ще бъдат отменени окончателно. Ако разпоредбите не се изпълняват, санкциите ще бъдат възобновени.

Решението на Съвета за сигурност от 5 април 1999 г. дава право на страните членки на ООН още сега да възобновят отношенията си с Либия.

Министерският Съвет възложи на Министерството на търговията и туризма и Министерството на финансите да информират заинтересованите ведомства и институции в страната за постановлението за ефективно прекратяване на санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Либия.

37 000 лева ще бъде социалната пенсия от 1 юли 1999 година

37 000 лева ще бъде социалната пенсия от 1 юли. От 5 юли 1999 г. тя ще бъде 37 лв. Това реши днес Министерският съвет.

Първата пенсия след деноминацията ще се изплаща в стари левове, за да могат да свикнат хората с новите пари, реши още правителството.

Увеличението на социалната пенсия е с 6,78 процента и е съобразено с приходите във фонд „Обществено осигуряване“ и определените разходи за пенсии за 1999 година в бюджета на фонда.

При социална пенсия 37 000 лева /37 лв./, максималния размер на получаваната пенсия ще бъде 111 000 лева, след деноминацията – 111 лв., средната пенсия – 74 300 лева /74,30 лв./, а минималната пенсия за изслужено време и старост при пълен трудов стаж – 42 550 лева /42,55 лв./

Одобрено е Рамковото споразумение за създаването на междудържавни системи за пренос на нефт и газ

Рамковото споразумение върху институционалната рамка за създаването на междудържавни системи за пренос на нефт и газ по програма ИНОГЕЙТ на Европейската Комисия одобри на заседание Министерският съвет. Правителството упълномощи Иван Шиляшки – председател на Комитета по енергетика да парафира споразумението, а министър-председателят Иван Костов ще го подпише от името на Република България.

Оценявайки ролята и значението на страната ни като енергиен център на Балканите, Европейската Комисия покани България и от края на 1998 г. тя е участник по програма ИНОГЕЙТ – Междудържавен транспорт на нефт и газ за Европа. Една от основните цели на програмата е определянето на възможните алтернативни пътища и изграждането на транснационални системи за транспорт на нефт и газ от района на Каспийско море към европейските и международни пазари.

Рамковото споразумение е парафирано на най-високо правителствено ниво от министър-председателите на Армения, Азербайджан, Грузия и Украйна, както и от ресорните министри на Беларус, Казахстан, Киргистан, Молдова, Румъния, Туркменистан и Узбекистан. Приета е и Заключителна Декларация от страните, парафирали споразумението.

Церемонията по официалното подписване на споразумението на най-високо ниво се очаква да бъде през юни или юли тази година. Рамковото споразумение подлежи на ратификация и от Народното събрание, съгласно чл.85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България. На ратификация от българския парламент подлежат и последващите протоколи към споразумението, по които България би била страна. Те по същество ще представляват отделни международни договори, изготвени в съответствие с националните ни интереси при спазване на принципите, които са залегнали в споразумението.

Споразумението е подчинено на общите принципи на международното право, включително Виенската конвенция за правото на международните договори.

При успешна приватизационна сделка ще се отпишат 1 199 871 долара задължения по ЗУНК на „Арма“ЕАД – Лозница

Задължения към държавата на „Арма“ЕАД – Лозница, произтичащи от необслужвани кредити към търговски банки, ще бъдат отписани, реши правителството на заседанието си днес, 3 юни 1999 година. Дълговете на „Арма“ЕАД – Лозница, са по кредити, договорени към 31 декември 1990 година.

Решението е във връзка с напредналата процедура за приватизация на 77 % от капитала на дружеството. Отписването на задълженията ще стане след сключване на приватизационната сделка.

Според чл. 12 а, ал. 1 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. „Министерският съвет може да отписва задълженията по този закон (главница и лихви) на търговските дружества при условие, че след приватизационната сделка са приватизирани над 50 на сто от дяловете или акциите на дружеството.“

„Арма“ЕАД – Лозница, има натрупани задължения в размер на 1 599 871 щатски долара /главница/, за които има подписан тристранен договор по ЗУНК от 10.01.1995 г. Министерството на финансите със свое писмо от 20 май т.г. дава принципното си съгласие за отписване на 75% от главницата на валутното задължение на дружеството в размер на 1 199 871 щатски долара и натрупаните лихви.

С днешното решение правителството отписва следните задължения на „Арма“ ЕАД – Лозница:

– главница в размер на 1 199 871 щатски долара;

– редовни лихви в размер, определен към 15.05.1999 г.;

– наказателни лихви в размер, определен към 15.05.1999 г.

„Арма“ ЕАД – Лозница, ще обслужва пълния размер на задълженията си по ЗУНК до влизане в сила на приватизационния договор.

Задълженията на дружеството по остатъка от главницата в размер на 400 000 щатски долара и непогасените задължения по ЗУНК, възникнали за периода от 15.05.1999 г. до влизането в сила на договор за приватизация, се уреждат с договор по чл.12, ал. 1 и 2 от ЗУНК в срок от 30 дни от датата на сключване на приватизационния договор и се погасяват за срок от 5 години без ползване на гратисен период.

Конкурс ще определи концесионера на минералната вода от находище „Белово“

Предоставянето на концесия върху част от минералните води от находище „Белово“, област Пазарджик, ще стане след провеждане на присъствен конкурс, реши правителството днес.

Условията за осъществяване на концесията са:

– минералната вода да се използва за бутилиране, за производство на безалкохолни напитки, за питейно-битови и за технологични нужди на производственото предприятие.

– концесионерът да изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, съгласно действащото законодателство.

Минималното концесионно възнаграждение се определя както следва:

– еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер не по-малко от 5 000 000 лв., дължимо от концесионера в срок до един месец от влизането в сила на концесионния договор.

– годишни парични възнаграждения върху ползваното количество минерална вода, чиято минимална единична стойност за 1 куб.м. минерална вода е левовата равностойност на 2,5 /две цяло и пет/ щатски долара.

– минималното годишно концесионно възнаграждение не може да бъде по-ниско от левовата равностойност на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ щатски долара.

Концесията се предоставя за срок от двадесет години.

Министърът на околната среда и водите е упълномощен да организира и проведе конкурса за избор на концесионер.

Министерският съвет прехвърли на Българския Червен кръст правото на собственост върху хотел „Орбита“

Министерският съвет днес разпореди да се прехвърли безвъзмездно на Българския Червен кръст правото на собственост на хотел „Орбита“ в София. В момента хотелът е собственост на „ВМТ Орбита“ ЕАД. За целта капиталът на „ВМТ Орбита“ ЕАД ще се намали чрез обезсилване на акции.

Съгласно Закона за Българския Червен кръст, организацията се подпомага от държавата. За да изпълнява своите задачи, Българският Червен кръст се нуждае от материална база. Тъй като е организация с идеална цел и не развива стопанска дейност, не би могла да си осигури база със свои средства. Сградата на хотел „Орбита“ ще задоволи острите потребности от материална база на Българския Червен кръст.

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

Растителните и животински продукти в районите на Видин и Монтана не съдържат наднормени количества тежки метали

Растителните и животинските продукти в селищата в близост до границата със Сърбия от районите на Видин и Монтана не съдържат наднормени количества от тежките метали кадмий, мед, никел, олово, цинк и металоида арсен. Това е едно от заключенията на Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и торове към Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия. Екип на лабораторията изследва около 800 анализи на 117 проби от растителни и животински продукти, листа от растения в различни фази на развитие, почви и води. Специалистите обиколиха от 26 май до 1 юни 1999 г. редица селища в районите на Видин и Монтана, в близост до границата със Сърбия, откъдето са взети пробите.

Останалите заключения на специалистите на основата на изследванията са:

– В листните зеленчуци от Брегово съдържанието на хром е до 3 пъти по-високо от пределно допустимите концентрации за нашата страна;

– Може да се предполага, че доказаните по-високи количества от сулфатна сяра в листните проби от района на Видин се дължат на киселинни дъждове, съдържащи серни окиси. Ако е имало известна фитотоксичност за растенията, тя вече е преодоляна;

– Съдържанието на тежките метали кадмий, хром, мед, никел, олово, цинк и металоида арсен в почвените проби, взети от Брегово, Ново село, Видин, Боровци, Копиловци и Превела, не превишава пределно допустимите концентрации за страната;

– В почвената проба от Чипровци количеството на арсен и олово е много високо, повишено е и съдържанието на цинк. В изследваните почвени проби от съседното на Чипровци село Мартиново също се доказват високи количества от арсен и олово По мнение на специалистите почвите около двете селища по принцип са замърсени заради факта, че в близост има мина. Няма повишено съдържание от тези замърсители в типичните за сезона растения в двете селища. Това, според специалистите най-вероятно се дължи на високите стойности на рН, което не позволява те да преминат в растенията. Мнението им е, че в тези райони е необходим постоянен контрол на растителните и животински продукти;

– Водните проби, взети от сондажи и от река Тимок близо до Брегово, не показват отклонения от нормите по отношение на неорганични замърсители. Единствено в пробите от сондажна вода се доказват по-високи количества от нитратен азот, което може да се срещне в райони с интензивно земеделие;

– За съдържание на радионуклеиди и наличие на радиоактивност са анализирани 5 проби от райони в непосредствена близост до западната ни граница /в ягоди, млека и сирене/. Ветеринарно-санитарното заключение е, че всички проби отговарят на Наредба № 22 на Министерството на здравеопазването и Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели относно съдържанието на радиоактивни вещества.

4 Юни 1999 г.

299 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Среща на министър-председателя Иван Костов с председатели на комисии в Народното събрание

Министър-председателят Иван Костов и министри от правителството се срещнаха с председателите на парламентарни комисии от Народното събрание. На срещата беше обсъдено изпълнението на законодателната програма и възможностите на парламента да приеме приоритетно, до края на лятната парламентарна сесия, закони, свързани с хармонизацията на законодателството ни с това на ЕС, подготовката на България за преговори за членство, както и с ангажименти, поети от страната към Международния валутен фонд и Световната банка. Правителството предложи на парламента да разгледа приоритетно близо 11 законопроекта, сред които Законопроекта за енергетиката и енергийната ефективност, Законопроекта за Данъчен процесуален кодекс, Законопроекта за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Законопроекта за водите, Законопроекта за гражданската регистрация, Законопроекта за обществените поръчки, Законопроекта за статистиката, Законопроекта за националната стандартизация, законопроекта за лечебните заведения и др.

Няма цивилни жертви при атаките на НАТО в Западните покрайнини

Няма цивилни жертви при въздушните атаки на НАТО срещу обекти в Западните покрайнини през нощта на 29 срещу 30 май. Това съобщи министър-председателят Иван Костов в парламента днес, в отговор на въпрос от депутата Жорж Ганчев по повод въздушните атаки на Алианса над Западните покрайнини. Същата е и информацията по линия на непрекъснатите контакти на Министерството на външните работи с нашите сънародници от Западните покрайнини и техните лидери.

Правителството прие с тревога новината, че са атакувани обекти в Западните покрайнини, въпреки че според наличната информация ударите на НАТО в района на Цариброд са били главно срещу военни обекти с насоченост срещу България, каза Иван Костов. На 1 юни Министерството на външните работи изрази пред посолствата на страните – членки на НАТО безпокойство за живота и сигурността на нашите сънародници в Западните покрайнини и поиска Алиансът да направи всичко възможно, за да се избегнат рисковете за цивилното население и невоенните обекти. Премиерът информира народните представители, че българското правителство е поставило въпроса за сигурността на нашите сънародници в Западните покрайнини още преди началото на операция „Съюзническа сила“. Във връзка с информацията, че в районите, където живее българското национално малцинство в СР Югославия, са разположени редица военни обекти, българското правителство отправи молба към НАТО за недопускане на жертви сред нашите сънародници.

Ние изразяваме съжаление за всички жертви на военните действия, не делим жертвите в зависимост от етническия им произход, каза премиерът. Иван Костов подчерта, че съществува голямо количество сръбски военни обекти в близост до нашата граница. Това всъщност показва какво е отношението на сръбските власти към България, за да бъдат разположени толкова военни обекти, насочени срещу нашата страна, каза министър-председателят.

Мобилизацията на българи от Западните покрайнини в сръбската армия и психологическия натиск на сръбските власти срещу българското национално малцинство са реалните проблеми на нашите сънародници, свързани с военните действия. Над 500 души от Царибродско, Босилеградско и други райони, в които живеят българи, са мобилизирани в сръбската армия. На практика е налице масова мобилизация на хора от българското национално малцинство и масова страхова психоза сред населението във връзка с мобилизацията. С въвеждането на военно положение в СР Югославия рязко се засили психологическият натиск на сръбските власти срещу българското национално малцинство, ръководствата, членовете и симпатизантите на неговите организации. Мнозина от тях са викани на „информационни“ разговори в полицията. Основателна се оказа загрижеността на българското правителство още от самото начало на кризата в Косово, че може да се стигне до по-широко ангажиране в междуетническия конфликт на представители на българското национално малцинство в СР Югославия, каза премиерът. Мобилизирани са председателят на Демократичния съюз на българите в Югославия д-р Марко Шукарев, председателят на културно-информационния център „Цариброд“ Небойша Иванов, Предраг Димитров и Ангел Голомеев от Цариброд, и двамата активисти на културно-информационния център в града. За 3 юни военен съд в Ниш насрочи дело срещу Марко Шукарев за това, че се е отклонил за един ден от военната част, в която е мобилизиран. Шукарев всъщност се е нуждаел от медицинска помощ. Правителството все още не разполага с информация за хода на делото.

Включването на етнически българи против волята им в операциите на етническо прочистване в Косово, е репресивен акт спрямо българското национално малцинство. Недопустимо е представители на едно малцинство да бъдат насилствено противопоставяни срещу друго, каза премиерът. По дипломатически път е поискано да се спре мобилизацията на представители на българското национално малцинство и на неговите лидери. Сериозна загриженост по повод на масовата и насилствена мобилизация на лица от българското национално малцинство бе изразена и по време на 55-та сесия на Комисията на ООН по правата на човека в Женева през април тази година. Нарушаването на правата на българското национално малцинство от страна на властите в СР Югославия не е само позиция на нашите сънародници. През последните години този факт намери израз в редица резолюции на специализирани организации на ООН в областта на правата на човека.

Сегашната обстановка се отразява драматично и върху жизнения стандарт на българското население в Западните покрайнини, традиционно по-нисък в сравнения с останалите райони на Сърбия. Поради тези причини българското правителство реши да предостави хуманитарна помощ на нашите сънародници под формата на хранителни продукти, медикаменти и стоки от първа необходимост. Правителството осигури чрез Българския червен кръст допълнителна хуманитарна помощ за болница „Драгиша Мишович“ в Белград, засегната от бомбардировките. Югославската страна обаче отказа да приеме хуманитарната помощ от България под предлог, че тя трябва да се предостави на сръбското правителство и то да я разпредели централно. Подобен подход нарушава международния принцип за разпределяне на хуманитарните помощи , като подменя волята на дарителя.

До този момент България оказва пълно съдействие за установяването на хуманитарен мост за СР Югославия. До 31 май 1999 г. през него са преминали 117 камиона и други превозни средства, натоварени с хранителни продукти и други помощи, съобщи Иван Костов. Като израз на своята положителна оценка на българското съдействие югославските власти многократно поемаха ангажимент пред българската страна, че ще гарантират безпрепятствено преминаване на българска хуманитарна помощ за Западните покрайнини и други части на Сърбия. Те не изпълниха това свое обещание, каза премиерът. По този начин властите в Белград нарушиха чл. 48 на собствената си конституция, според която националните малцинства имат право да установяват и поддържат безпрепятствено контакти с родината – майка. Това е причината българската страна да изрази протест срещу позицията на властите в Белград по въпроса за нашата хуманитарна помощ за сънародниците ни.

Българското правителство ще положи всички усилия да се гарантират сигурността и правата на нашите сънародници в СР Югославия в периода на следвоенното урегулиране. Ще настояваме българското национално малцинство да се ползва с права, не по-малки от тези, предоставяни на другите малцинства и основни етнически групи в СР Югославия, каза министър-председателят.

Позициите на България и Македония по кризата в Косово обсъдиха премиерът Иван Костов и председателят на Събранието на Македония Саво Климовски

България и Македония да обвържат съгласието си с Пакта за стабилност на Балканите с искане за изработване на политически план за връщане на бежанците в Косово, са обсъждали на срещата си днес гостуващата у нас македонска парламентарна делегация и премиерът Иван Костов. След срещата председателят на Събранието на Република Македония Саво Климовски съобщи, че е предложил на премиера Костов за участие в тази инициатива да бъде поканена и Албания.

По време на разговорите Иван Костов е посочил, че трябва да има ясен политически план с конкретни ангажименти кой и по какъв начин ще върне бежанците обратно в Косово. Премиерът е допълнил, че България е готова да се ангажира с помощ за връщането на бежанците.

Според Саво Климовски вчерашното решение на сръбския парламент да приеме мирния план на Г-8 е първата положителна крачка към подписване на мирен договор. Той смята, че това ще от голямо значение за Македония и другите балкански страни, защото по този начин ще се избегне по-нататъшно ненужно кръвопролитие на Балканите.

Трябва спешно да се изработи план за връщане на косовските бежанци по домовете им

Спешно трябва да бъде изработен план за връщане на бежанците от Косово по домовете им. Това заяви днес премиерът Иван Костов на среща с американския сенатор Ричард Лугър. Подобен план трябва да включва транспорт, храна, медицински грижи, особено за възрастните хора, майките и децата. Участниците в подобен план трябва да положат грижи за възстановяване на основните услуги – водоснабдяване, снабдяване с ток и др. За да се чувстват бежанците у дома, трябва и да се помогне за възстановяване домовете им, каза още министър – председателят.

Успехът за НАТО и ЕС ще бъде тези хора да са у дома преди зимата, категоричен беше Иван Костов.

Американският сенатор Ричард Лугър пое ангажимент да запознае американската общественост и посланиците и ръководството на НАТО с плана на България.

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

Падналите градушки през май са причинили близо 16 милиарда лева загуби за селското стопанство

Около 16 милиарда лева са загубите в селското стопанство от падналите на 15, 21 и 22 май градушки, заяви министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов по време на парламентарния контрол. Министърът добави, че продължават да се разискват и обещетенията от падналите градушки, които ще бъдат включени в щетите в защитените територии на противоградната система.

В страната ни има 10 полигона за борба с градушките, които могат да опазят около 25 % от обработваемата земя. За съжаление падналите градушки в районите на Ивайловград, Петрич, Лясковец, Горна Оряховица, Велико Търново и Силистра не са в обсега на действие на полигоните за борба с градушките.

Във връзка с възникналите нови моменти във въздушното пространство на България Министерството на земеделието е уведомено, че е целесъобразно да бъде сведена до минимум работата на радиолокационните станции, каза Венцислав Върбанов. За това е бил изготвен съвместен анализ на Министерството на отбраната и Съвета по национален радиочастотен спектър при Министерския съвет. Според министър Върбанов след работни разговори на наши специалисти с представителите на НАТО е взето решение полигоните попадащи извън предоставената от парламента въздушна зона и коридор, а именно полигоните в село Бардарски геран – Врачанска област, Долни Дъбник – Плевенска област, Петрово – Старозагорска област, и село Старо село – Сливенска област, да започнат активна дейност в 8 часа на 7 юни тази година. Останалите полигони ще работят след уточняване на новата инструкция за работа на Дирекцията за борба с градушките с представителите на НАТО, добави министърът на земеделието.

Търговските банки ще получат 50 млн. германски марки от ЕБВР за развитие на търговията със складови записи

Държавният фонд „Земеделие“ ще отдели 5 млрд. лева за създаване на гаранционния фонд по закона за зърното, а ЕБВР ще предостави помощ до 50 млн. германски марки, които в продължение на няколко години ще бъдат предоставени на търговските банки, които да вземат участие в проекта за търговия на складови записи. Това съобщи министър Венцислав Върбанов в отговор на въпрос в парламента днес.

2290 търговци на зърно са регистрирани до момента, като процесът продължава. Досега са подадени 4искания за лицензиране на публични складове и тече проверката на документите на три от тях. Постъпили са и 50 искания за лицензиране на зърнохранилища, 6 от които са получили лиценз, а други 9 – са в процедура на проверка на декларираните обстоятелства.

Фактът, че все още няма лицензирани публични складове за зърно е тревожен, но аргументът, че интерес липсва, тъй като се изисква депозит или банкова гаранция от 10 000 лева на тон, е неоснователен, заяви министър Върбанов. Тази гаранция при пшеницата е около 6-7 процента от стойността на съхраняваното количество. При слънчогледа е около 2,5 на сто. Освен това банковата гаранция може да се осигури чрез залог или ипотека. Целта е да се гарантира количеството и качеството на съхранявания продукт, да се защитят вложителите и те да бъдат компенсирани в случай на фалит на публичния склад.

Истинският проблем е свързан с нежеланието на търговците и публичните складове да бъдат контролирани, да се следи финансовото им състояние, заяви министър Върбанов.

Според него едно от основните предимства на закона за зърното е, че очертава правната рамка за прилагане на системата за складови записи. Досега всички необходими подзаконови актове, осигуряващи въвеждането на системата за безналична търговия със зърно са приети, с изключение на наредбата за създаване на компенсационен фонд за гарантиране на вземанията на влогодателите. Междуведомствена работна група в момента я изработва.

През 1998 година пилотен проект за проиграване на системата за безналична търговия. В него са участвали три търговски дружества – публични складове, търговски банки и производители.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ще се изгражда нов ГКПП между България и Македония

Изготвя се междуправителствена българо-македонска спогодба, която да оформи официалното решение за откриването на нов ГККП „Клеполо – Берово“, съобщи днес по време на парламентарен контрол вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев. Водят се разговори и между митническите администрации на България и Македония за възможното функциониране на общ ГКПП, пред вид вече построената сграда от македонска страна.

Той обясни, че от българска страна направлението Сандански – Берово започва първокласен път I-1 София – Благоевград – Кулата и преминава от Струмяни по четвъртокласен път през с.Раздол до с.Клепало. Тази отсечка е с дължина 30 км, с асфалтова настилка в лошо състояние – 25 км, и 5 км – до с.Клепало без настилка. От селото до границата, по посока на гр.Брегово на българска територия, разстоянието е 3 километра и няма изграден път. Подобно е положението и на македонската граница. За пътната връзка на българска територия има изготвен още през 1990 година работен проект, който се актуализира съобразно новите технически изисквания и условия.

В момента функционират три гранични контролно-пропусквателни пункта между България и Македония – ГКПП „Гюешево“, ГКПП „Ст.Лисичково“ и ГКПП „Златарево“. Общата оценка е, че в новите политически и икономически реалности тези три гранични контролно-пропускателни пункта са крайно недостатъчни като брой и местоположение по общата граница.

Вицепремиерът Бакърджиев съобщи, че технически е възможно по границата с Македония да се разкрият няколко нови ГКПП. Според него най-добре били проучени възможностите в района на проход „Черната скала“ по направлението Кюстендил – Делчево, в района западно от връх Руен по направлението Симитли – Пехчево и по направлението Сандански – Раздол – Клепало – Брегово.

Г-н Бакърджиев подчерта, че разкриването на нови ГКПП е стратегически въпрос не само за развитието на пътните връзки между двете страни, но и за стимулиране развитието на прилежащите региони от двете страни на границата.

България трябва да убеди Румъния за втори мост на Дунав при Видин – Калафат

По направлението на Транспортен коридор № 4 са съсредоточени инвестиции по различни програми за привеждане пътната и ж.п. инфраструктурата в съответствие с евродирективите, съобщи днес във времето на парламентарен контрол вицепремиерът и министър на регионалното развитие Евгений Бакърджиев. Реализацията на тези проекти е в периода до 2001 година. Тя ще благоприятства транзитните превози и регионалното сътрудничество и едновременно с това продължават споровете по изграждането на втори мост на р.Дунав като особено важно трансгранично транспортно съоръжение и част от Транспортен коридор №4..

България трябва да убеди изпълнителната власт в Румъния, че е необходимо изграждането на съоръжението, въпреки че румънската страна няма интерес, защото такъв мост ще скъси транзитния поток към Европа през нейна територия, уточни вицепремиерът.

Предпочитанията на България към това решение се основават на изследвания на български и чужди специалисти. Като асоциирани страни България и Румъния могат да кандидатстват за финансова подкрепа от Европейския съюз, а предварителните дискусии с Европейската комисия по този въпрос показват, че има голяма вероятност за финансиране в рамките на 50 до 70 процента от общата инвестиция, уточни Евгений Бакърджиев.

Според експертни изчисления изграждането на мост с по две автомобилни платна в двете посоки и единична ж.п. линия ще струват 120 млн. долара, каза още вицепремиерът. Той посочи, че най-вероятната схема за финансиране ще бъде 50 на сто от средствата да дойдат от Европейската инвестиционна банка, други 35 процента – от Европейския съюз по различни програми, а останалите 15 на сто от инвестициите могат да бъдат набавени от фонд „Републиканска пътна мрежа“.

Министерство на труда и социалната политика

Започва проверка за безопасната експлоатация на разпределителните пунктове към системата за пренос на природен газ

Главната инспекция по труда ще извърши проверка на безопасната експлоатация на газоразпределителните пунктове към газопреносната система за природен газ в страната с принадлежащите към нея входящи и изходящи разпределителни газопроводи. Проверката започва от 6 юни и ще продължи до 27 юли.

Проверката трябва да се установи степента на обезопасеност, пожаро и взривозащита на газовите съоръжения, както и на провежданите газоопасни дейности. Ще се анализира и създадената организация за предотвратяване и ликвидиране на евентуални производствени аварии при тяхната експлоатация.

Проверките ще обхванат обекти в цялата страна и ще се проведат от районните инспекции по труда, съвместно с регионалните инспекции за технически надзор и органите на МВР.

Ще бъдат проверени всички газорегулаторни пунктове, включително тези на „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД -Плевен, „Булгаргаз“ АД, „Овъргаз“ АД, газовите общински сдружения.

Ще бъдат правени контролни измервания за оценка степента на обезопасеност, на електрохимичната защита, на системите за детекция и сигнализация, приоритетното въвеждане на средствата за колективна защита срещу съществуващия риск.

Министерство на търговията и туризма

Броят на туристите в черноморските курорти е с 23 на сто повече от миналата година

До момента черноморските ни курорти са били посетени от 58 000 туристи, което е 23 % повече в сравнение с този период на миналата година. Това стана ясно на редовното заседание на Националния съвет по туризъм, ръководено от министъра на търговията и туризма Валентин Василев. Чуждите туристи са с 16 на сто повече в сравнение с миналата година, увеличението на българските туристи е с 29 процента. 194 000 са нощувките на чужди туристи, нощувките на българи са 91 000. Увеличава се и средния престой – от 7,1 на 7,6 нощувки на турист.

Радостна е и новината, че големите туроператори, с които България работи са изразили желание за увеличение на контингента, както и за подписване на предварителни договори за следващата година.

Стабилността и добрият ход на туристическия сезон се дължат на няколко фактора, отбеляза министър Василев. Това са изявленията на големите туроператори, че България е нерискова за туризъм страна, политически стабилна. Друг фактор е ситуацията в съседните страни – антинатовски настроения в Гърция, политическа нестабилност в Турция, свързването и преките загуби на Словения и Хърватска като бивши югославски републики.

Освен подготовката на летния сезон, на днешното заседание на Националния съвет по туризъм бяха обсъдени още няколко въпроса, сред които визовия режим и доклад за готовността на авиокомпания „Балкан“ преди началото на активния летен сезон. Поставен бе и въпросът за контрола, който ще осъществява Националната комисия по търговия. „Радостно е, че представителите на браншовите организации настояха за активен контрол и спиране на нелегално работещите туристически фирми“, каза министър Василев.

Според доклад на управление „Консулско“ на Външно министерство няма проблеми с визовия режим за чужди граждани за този сезон. Есента се очаква въвеждане на визов режим за гражданите от ОНД. По-трудна е ситуацията с авиокомпания Балкан. По предварителен график за месец август 1 самолет трябва да лети 3 пъти до Германия дневно. Така че очевидно туроператорите трябва да се насочат и към чужди превозвачи.

Агенция за чуждестранни инвестиции

Агенцията за чуждестранни инвестиции ще открие постоянен офис в Япония

Възможностите за засилване на инвестиционния интерес на японски фирми към България бяха тема на разговора между японския посланик г-н Акира Мацуи и председателя на Агенцията за чуждестранни инвестиции Илиян Василев. Бе обсъдена необходимостта от редовното предоставяне на актуална и подробна информация и поддържането на тесен контакт с представителствата на японски компании в България и техните европейски офиси. В тази връзка г-н Василев предложи организирането на работна среща между представителите на японски фирми в България, АЧИ, АП и началник-отделите „Чуждестранни инвестиции“ на министерствата с цел реализацията на непрекъснат обмен на информация.

АЧИ предвижда откриването на постоянен офис в Япония, който ще осъществява представянето на икономическия и инвестиционен климат в България пред японските делови среди и ще поддържа вече установените контакти по Делегатската програма за България на UNIDO Investment and Technology Promotion Office в Токио. На 11 юни в България ще бъде зам.-директорът на представителството на UNIDO г-н Джун Нишида, с когото ще бъдат обсъдени конкретните параметри на едно бъдещо сътрудничество от стратегията за привличане на японски инвестиции. Агенцията ще покани японски съветник за разработването на целева кампания за привличане на японски инвестиции.

7 Юни 1999 г.

300 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Русия винаги е разглеждала България като важен партньор и първостепенен политически фактор на Балканите

Русия винаги е разглеждала България като важен партньор и първостепенен политически фактор на Балканите – и в миналото, още повече сега, заяви руският премиер Сергей Степашин при разговорите си с министър-председателя Иван Костов. В началото на срещата между двете правителствени делегации Степашин припомни, че това не е първата среща между него и Иван Костов и че първата среща е била в София в качеството на г-н Степашин на министър на вътрешните работи на Руската федерация.

Следим внимателно хода на преобразуванията в България и вашите успехи не са ни безразлични. Русия отстоява прагматичния подход във взаимоотношенията с България и е против изкуственото пренасяне на елементи от политиката в икономиката, смятам, че това е изживян етап от отношенията между двете държави, каза премиерът Степашин. Руският премиер припомни, че в началото на тази година България беше включена в преференциалната митническа система на Руската федерация. Въпросът за либерализация и разширяването на търговията безусловно зависи не само от руската митническа и данъчна система, но и от условията и възможностите на българския износ. Необходимо е да променим условията, посочи Степашин. Той заяви, че в най-скоро време ще бъде избран нов съпредседател на смесената българо-руска комисия.

Начинът, по който бяха решени проблемите миналата година с дългосрочното споразумение за доставка и транзит на природен газ през България, показва, че взаимоотношенията между двете държави могат да се развиват на основата на равноправно сътрудничество и зачитане на интересите, заяви руският премиер. Г-н Степашин изрази интереса на Русия за увеличаване на транзитираните количества руски природен газ през българска територия за трети пазари, както и интереса на руски нефтени компании в българската приватизация. Освен това Русия е готова да участва в разширяването на енергийните мощности в България.

Министър-председателят Иван Костов изказа пожелание за успех на новото руско правителство и заяви, че този успех ще дойде, защото познаваме Сергей Степашин като силен управленец в състояние да посрещне всякакви предизвикателства. Това посещение е продължение на линията за развитие на взаимноизгодни, пълноправни отношения, линия, която е на правителството на Република България и е заявена в декларацията на парламента от края на 1997 година, заяви Иван Костов. Независимо от европейския и евроатлантическия избор на България и желанието за пълноправна интеграция с тези структури, ние не искаме това да бъде в ущърб на отношенията с Русия и не подценяваме сътрудничеството ни с Руската федерация, подчерта г-н Костов. Доказателство за това е силният политически диалог през последните две години, особено активен на ниво президенти, и връзките между отделните министерства.

Иван Костов открои добрата работа и сътрудничество на правораздавателните органи на двете държави и подчерта, че ще продължим да търсим пътища за развитие на този политически диалог. Министърът председателят Костов покани на официално посещение в България своя руски колега Сергей Степашин и той прие поканата.

Според премиера Костов все още не е направен сериозен и задълбочен анализ на спада в търговията и причините за огромния търговски дефицит на търговията на България с Русия. Министър-председателят смята, че двете страни трябва да направят такъв анализ на сериозен форум. Според него големи трудности в отношенията между двете страни няма. Иван Костов посочи също за пример сключването на дългосрочното споразумение за доставка и транзит на природен газ. Стратегически интерес за България е да транзитира руски природен газ и ние гарантираме, че българската транзитна мрежа ще пренесе всички планирани количества, заяви Иван Костов. Премиерът посочи още, че гледаме с интерес на всяко заявено участие в приватизацията в България. Единствените критерии, по които се избират купувачите, са икономическите критерии. Необходими са ни стратегически партньори със сериозни контакти и възможности да развиват пазара.

По отношение на задължението на Русия от 100 млн. долара руското правителство обвърза въпроса за доставката на резервни части и ремонт на българската военна авиация с пререгистрацията на имотите на бившия Съветски съюз в България. Според българското правителство няма основание двата проблема да бъдат обвързани по този начин. По повод на това, че е предвидено другата част от дълга да се погасява с доставката на оборудване за Кремиковци, министър-председателят заяви, че изпадаме в сложна ситуация, тъй като металургичният комбинат е в процес на приватизация.

Оценявам високо решението на руското правителство за включването на България в преференциалната митническа система на Русия и подписаната декларация за либерализация на търговията от месец април, каза премиерът Костов. Министър-председателят изрази надежда, че ще се опрости процедурата по издаване на сертификати за внос на български стоки в Русия.

По отношение на въпроса за закупуването на български продоволствени стоки – зеленчуци, плодове, консерви, месо, България има цялостна готовност за участие в изпълнението на продоволствената програма на руското правителство, стана ясно на срещата. Премиерът Степашин изрази интереса на Русия към такива продоволствени стоки.

Двамата премиери се информираха за позицията на своите правителства във връзка с кризата в Косово. Руският министър-председател Степашин заяви, че Русия е заинтересована от траен мир, сигурност и стабилност на Балканите. Опитът да се решават проблемите на Балканите без Русия, според него, няма да допринесе за постигането на тези цели. Русия смята, че Пактът за стабилност може да бъде ефективен само с участието на Югославия. Русия и сега постави въпроса за прекратяване на бомбардировките и ролята и мястото на ООН в разрешаване на кризисните проблеми.

Считаме за голям прогрес решението на югославската скупщина да приеме плана на Г-7 и Русия, бе мнението на Иван Костов. За България най-важно в Пакта за стабилност е връщането на депортираните албанци по домовете им, защото 1 млн. косовски албанци представляват заплаха за сигурността в региона. Нашият интерес е този път да няма последваща дестабилизация на Балканите, приемане на хуманитарните ценности и пълен отказ от етническо прочистване от югославското ръководство. Отчитаме голямата посредническа роля на Русия, заедно с финландския президент Ахтисаари, и ако се стигне до траен мир, няма да забравим на кого се дължи той, каза министър-председателят Иван Костов.

Въпросите, свързани с вноса на български цигари и тютюн в Русия, и възможностите за доставка на български стоки по линия на програмите на руското правителство за стабилизиране на потребителския пазар бяха обсъдени при разговорите на вицепремиера Евгений Бакърджиев с министъра на търговията на Руската федерация Михаил Фрадков. По време на срещата се изясняваха механизмите, по които да се намери взаимноприемливо решение на българското искане за намаляване на митата при вноса на български тютюн за производство в смесените фабрики и за приравняването на акцизите на българските цигари с леките цигари руско производство от един и същ клас. Ще търсим работещи варианти, заяви г-н Фрадков. Вицепремиерът Бакърджиев заяви желанието на България да участва в доставката на наши стоки по линия на програмите на руското правителство за стабилизиране на потребителския пазар в Русия. Нашата страна вече е подготвила и връчила на руската страна списък от такива стоки, стана ясно на срещата.

По време на срещата на вицепремиера Евгений Бакърджиев с вицепремиера на Руската федерация и министър на селското стопанство и продоволствието В.Счербак двете страни посочиха конкретни институции и техни представители, които да започнат веднага разговори за намаляване на митата при вноса на български тютюн в Русия. По въпроса за възможностите част от вноса от Русия на енергоносители да бъде плащан с български стоки, вицепремиерът Счербак се ангажира да проведе междуведомствено съвещание, на което да се разгледа точно какви количества енергоресурси могат да се разплащат със съответните количества стоки.

В края на посещението на българската делегация в Москва бяха подписани 5 двустранни документа: междуправителствено споразумение за сътрудничество и взаимопомощ в борбата с незаконните финансови операции и прането на пари, както и четири междуведомствени спогодби в областта на стандартизацията, метрологията, статистиката и правосъдието.

Министър-председателят Иван Костов се срещна с кмета на Москва Юрий Лужков

„Радваме се на връзките между Москва и София и бихме искали да бъдат по-интензивни. Заинтересовани сме от развитието на икономическите отношения, за нас Москва е достатъчно внушителен партньор.“ Това заяви министър-председателят Иван Костов на срещата си с кмета на Москва Юрий Лужков, която се състоя днес.

Премиерът Костов поздрави домакина си за постигнатото в Москва. „Градът има нов облик, като кмет и политик сте направили много, вие сте добър стопанин“, каза министър – председателят.

Юрий Лужков представи структурата на институциите на Москва, нейния законодателен орган и правителството на града. Бюджетът на Москва е 43 % от бюджета на Русия. Градът има възможност за самостоятелно определяне на структурите и органите на управление и притежава пакет от акции в различни предприятия. Парламентът на Москва има право да приема свои закони, когато те не противоречат на конституцията на Руската федерация, каза кметът на града пред българския си гост.

Лужков изрази съжаление за спада във взаимната търговия между двете страни. Спадът на търговско-икономическите отношения има различни причини, каза българският министър-председател. Според него, една от тях са реформите към пазарна икономика и в двете страни, съпътствани с непостоянни условия за бизнес, чести промени в законодателната рамка, икономическа и политическа нестабилност.

Например, в България, ние сме първото правителство което започва трета година, посочи Иван Костов.

Според премиера августовската финансова криза от миналата година е довела до обезценяването на руската рубла, снижила е покупателната възможност на руския пазар, което се е отразило неблагоприятно и върху развитието на търговско – икономическите отношения.

Августовската криза предизвика и финансова дестабилизация и неблагоприятни последствия върху икономиките на всички развиващи се пазари като цяло. Тя направи инвеститорите по-предпазливи за инвестиции и приватизационни сделки във всички страни, включително и в България, е мнението на Иван Костов. Министър – председателят смята, че все още нямаме нови, убедителни механизми за развитие на търговско – икономически отношения.

Стремежът на България за пълноправно членство в ЕС означава непрекъснато повишаване на конкурентността на българската продукция. Това се отнася както за Запада, така и за Москва и Русия, в съвременния свят никой не дава подаръци, посочи още Иван Костов. Ето защо нашето правителство е прагматично. Българската търговия и българската икономика са много либерални. Нямаме финансови възможности да субсидираме производството и износа и за това е необходимо, като първа стъпка към възраждането и развитието на икономическите отношения, да възстановим доверието си помежду си, заяви премиерът.

И пред кмета Лужков, а и преди това на среща с руски предприемачи, министър-председателят заяви, че не могат да се развиват икономически контакти между суверенни и частни стопански субекти на базата на политическа близост. В икономическите отношения няма политически цвят, те се основават на взаимно доверие, на поемане на ангажименти и на тяхното изпълнение, подчерта Иван Костов.

Той припомни, че България вече е преживяла един нелеп опит на бившето социалистическо правителство да се опитва, на базата на политическа близост с Русия, да получи всичко и че този опит е претърпял пълен провал. Затова нашите отношения трябва да се развиват на базата на стабилни принципи, които не се променят във времето. Това правим вече две години, ще го правим и за напред, до изтичането на този мандат, ще продължим и по-нататък, ако постигнем успех сега, а именно да създаваме постоянна, сигурна поддръжка на бизнеса, но не основана на политически принципи, категоричен беше министър-председателят.

Той заяви, че България може да се поучи от примера на Москва, която е успяла да създаде ефективна система от институции, адекватни на условията.

Министър-председателят предложи на кмета на град Москва, да бъде подкрепена идеята да се инвестира в създаване на борса за българска земеделска продукция в Москва.

В областта на туризма заместник – министър Христо Михайловски заяви, че руските туристи в България ще бъдат над 300 000.

България има интерес да инвестира във фабрика за цигари в Москва, както и за снабдяване на града с продоволствени стоки, е предложението на министерство на търговията и туризма. Кметът Лужков заяви, че могат да предоставят възможност на България. Възможно е дори да се открият български магазини, които да бъдат българска собственост, подчерта Лужков. Кметът посочи, че правителството на града може да осъществява пряка външно политическа дейност – затова с България може да се сключи споразумение – на ниво правителство, МТТ или съответни фирми. Москва се интересува от лека промишленост, продоволствени стоки, туризъм.