23rd юни 2017

Governmental bulletin – part 3

Агенция за приватизация

Новият собственик на 48 % от капитала на ДЗУ – Стара Загора, е унгарският холдинг „Видеотон“

Новият собственик на 48 % от капитала на ДЗУ – Стара Загора, е „Videoton Holding RT“. Договорът за приватизацията на пакета от 886 809 акции бе подписан в Агенцията за приватизация днес.

Цената на сделката е 54 200 щатски долара, при цена на една акция 0,06 долара. Сумата се плаща в брой в деня на подписване на договора.

Според условията по сделката държавата поема погасяването и редуцирането на част от задълженията на дружеството, включващи задължения по ЗУНК, задължения към държавния и общински бюджети, а също и за неплатени мита и данъци. Предстои Министерският съвет да одобри отписването на задължения на ДЗУ към държавата, произтичащи от необслужвани кредити към търговски банки, договорени до 31 декември 1990 година. Към 30 април тази година тези задължения са:

– По левов кредит: главница – 60 871 927 лева, лихва – 55 256 177 лева и наказателна лихва – 1 097 239 лева,

– По валутен кредит: главница – 7 807 978 долара, лихва – 3 092 705 долара и наказателна лихва – 155 185 долара.

Купувачът се задължава да поеме и изплати задължения на ДЗУ, които не надхвърлят 8,4 млрд. лева по следния начин:

Да погаси със собствени средства задължения на дружеството в размер на 900 млн. лева. От тях задълженията към Националния осигурителен институт за бъдат погасени в пълния им размер. В срок от два месеца от придобиване на собствеността върху акциите на дружеството „Видеотон“ ще погаси и задълженията към други кредитори за остатъка от сумата 900 млн. лева.

Ще бъдат поети за обслужване от дружеството на задължения в размер на 7,5 млрд. лева.

Новият собственик „Видеотон“ ще уреди и задължението на ДЗУ към CW Bank – Виена.

В срок от три години купувачът се задължава да запази предмета на дейност на дружеството, да не предприема действия и да не допуска откриване на процедура по ликвидация или несъстоятелност на ДЗУ. „Видеотон“ ще инвестира 1 200 000 германски марки. Холдингът ще увеличи капитала на ДЗУ с 1 000 000 германски марки в срок от 6 месеца след привобиване правото на собственост върху акциите на дружеството. Той ще поддържа средносписъчна численост на персонала от 1000 души, но не по-малко от 700 души.

ДЗУ – Стара Загора, произвежда компакт дискове, магнитни глави, енергоспеставящи лампи, далекосъобщително оборудване, битова техника, заключващи системи. Дружеството доставя мултимедийни и интернет услуги. Капиталът му е 1 847 519 000 лева, разпределен в 1 847 519 поименни акции с право на глас и номинал 1000 лева. 35 % от акциите на дружеството да изкупени срещу бонове по време на първата вълна на масовата приватизация, 13 % са предназначени за продажба при преференциални условия, а 4 % – за удовлетворяване на реституционни претенции.

През 1996 година ДЗУ е включено в списъка на предприятията, които изпълняват програми за финансово оздравяване. Срокът на програмата изтича на 30 юни 1999 година.

Процедурата за приватизация на 48 % от капитала на ДЗУ е открита от Агенцията за приватизация на 3 декември 1997 година. Тогава е упълномощен Roland Berger & Partners да подготви приватизационната сделка до етап сключване на договор.

„Videoton Holding“ е създаден през 1992 г. на базата на ликвидираното през 1991 г.предприятие Видеотон. В Унгария дружеството е пример за успешна приватизация. Той играе ключова роля в Източна и Централна Европа по отношение работата на ишлеме и интегрираните производствени услуги. Броят на работещите в десетте бази на Видеотон е нараснал 4 пъти за последните 6 години, и днес е приблизително 16000.

Централата на Видеотон се намира в Сейкешфехервар, където са съсредоточени приблизително 60% от производствената база на фирмата. Групировката Видеотон може да се раздели на Видеотон холдинг и дъщерни фирми, които работят независимо. Централата на холдинга осъществява финансов контрол и осигурява редица услуги – правни, подбор на персонала, промишлени и тьрговски разработки, маркетинг и т.н. Производството на ишлеме, както и развитието на собствената търговска марка, са двете основни стратегически направления в работата на Видеотон.

Сред основните партньори на Видеотон са: IВМ (Видеотон произвежда магнитни слайдери, като инвестициите възлизат на приблизително 128 млн. германски марки); Аlcoa Fujikura Ltd. (производство на релета и други електронни регулатори за автомобили VW, Audi, Мегсеdes, Volvo, МАN); Michels Kabel, Германия (конфекция на комплекти кабели); Рhilips (сътрудничество в областта не електронния монтаж); АКАI, Sony, Canton, МВ-Quart (производство на тонколони); SHW, Германия (производство на отливки); Siemens, Германия, Маrs Еlесtronic, САЩ, (производство и монтаж на РСВ); Wagner, Германия (производство на бояджийски пистолети); IТТ Cannon, САЩ (производство на метални части); Sanуо, Япония (монтаж на акумулатори за GSМ); Sharp, Япония (производство на части за микровълнови печки); Sumitomo, Япония (обработка на кабели).

Опитът на Видеотон натрупан през изминалите години в областта на реорганизацията ще помогне на холдинга да довърши преструктурирането на „ДЗУ“ АД като започне нови проекти и създаде нови работни места, прилагайки методите, използвани на унгарските производствени площадки.

75 % от акциите на „Асарел Медет“- Панагюрище, бяха продадени за 1,430 млн. долара

Агенцията за приватизация продаде 75 % от капитала на „Асарел Медет“ЕАД за 1 430 000 щатски долара. Купувач на мажоритарния пакет акции от „Асарел-Медет“ ЕАД е „Асарел-Инвест“АД. Сделката бе подписана днес.

„Асарел-Инвест“АД е работническо мениджерско дружество, създадено и регистрирано за участие в приватизацията. В него участват 2787 акционери – работници и служители в предприятието. Дружеството не ползва преференциите, предвидени в Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, за този вид дружества. Основен акционер в „Асарел-Инвест“АД е компанията VA COOPER INVEST Ltd., която е 100% собственост на VOEST ALPINE INTERTRADING AG – Austria .

Цената за 75% от капитала на „Асарел-Медет“ЕАД е 1 430 000 щатски долара, при цена на една акция – 0.474 долара. 30 % от цената се плащат в брой, а останалите 70 % . – с разрешените от законодателството платежни средства.

Сроковете за плащане на цената са:

– 300 000 долара в брой в деня на подписване на договора;

– 129 000 долара в брой в 14-дневен срок от деня на подписване на договора;

– 1 001 000 долара в срок до 30 дни от деня на подписване на договора, платима чрез компесаторни записи или държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България;

Съгласно приватизационния договор за срок до 2003 година купувачът ще инвестира 42 695 000 долара, като в сумата се включват инвестициите, предвидени в концесионния договор в размер на 40 660 000 долара. Другите 2 035 000 долара от общата сума са в съответствие с инвестиционната програма;

Новият собственик ще вложи и 10 063 000 долара за решаване на екологични проблеми.

Той ще гарантира обслужването на всички задължения на „Асарел Медет“, съществуващи към момента на подписване на договора.

Купувачът е поел задължение да не намалява придобитото по силата на приватизационния договор 75-процентно участие в капитала на Асарел-Медет“ЕАД за срок от 3 години от датата на придобиване на правото на собственост върху акциите, както и да запази предмета на дейност на дружеството. Той ще редуцира плавно работните места от 2000 на 1600 за тригодишен период.

„Асарел-Медет“ЕАД, гр. Панагюрище е един от най-големите минно-обогатителни комбинати в България с предмет на дейност добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди и биохимично извличане на мед. Основният продукт, произвеждан в „Асарел-Медет“ЕАД е медния флотационен и медния циментационен концентрат. В „Асарел-Медет“ЕАД се произвежда 45% от медния концентрат в България. 90% от продукцията на дружеството се продава на металургичния комбинат за цветни метали МДК в Пирдоп, а 10% от продукцията се продава на международния пазар.

Капиталът на дружеството е 4 022 038 000 лева, разпределен в 4 022 038 поименни акции с номинал 1000 лева. 20 % от акциите са предназначени за продажба при преференциални условия, а 5 % – за удовлетворяване на реституционни искове.

В изпълнение на Решение№545 от 12.10.1998г. на Министерски съвет, „Асарел-Медет“ЕАД сключи договор за концесия за подземни природни богатства чрез добив от находище „Асарел“.

„Вран“АД купи севлиевската фирма „Механика и монтаж“ за 2,270 млрд. лева

Работническо-мениджърското дружество „Вран“АД купи 72 % от капитала на „Механика и монтаж“ЕАД – Севлиево, за 2, 270 млрд. лева. Договорът бе подписан в Агенцията за приватизация днес. Цената на една акция от дружеството е 8 763,32 лева.

10 на сто от цената ще плащат в брой в деня на подписване на договора, а останалата част – на девет равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. Половината от тях ще бъдат платени в брой, а другата половина – чрез държавни дългосрочни облигации, инвестиционни бонове, компенсаторни записи и/или други разрешени от закона платежни средства.

За срок от три години новият собственик ще инвестира 470 млн. лева, ще увеличи работните места от 210 на 270 и ще запази предмета на дейност на дружеството.

„Механика и монтаж“ произвежда детонатори, капсулни втулки, ръчни гранати, инструментално оборудване. Фирмата произвежда още тръбни мебели за офиса и дома и резервни части за автомобили.

Капиталът на дружеството е 359 770 000 лева, разпределен в 359 770 поименни акции с номинал 1000 лева. 20 % от акциите ще бъдат изкупени при преференциални условия, а 8 % са предназначени за удовлетворяване на реституционни искове.

Агенция за чуждестранни инвестиции

Над 45 български фирми вече са получили информация за търговете за доставки в Косово

Повече от 45 български фирми са получили допълнителна информация в Агенцията за чуждестранни инвестиции за търговете за доставки в Косово. Това съобщи пред журналисти председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции Илиян Василев, който благодари на медиите за своевременното публикуване на съобщението на агенцията за търговете. Информацията вече е предоставена на Центъра по насърчаване на износа към Министерството на търговията и туризма. Към информационното осигуряване ще се прибави и разработването на специална методика за институционална подкрепа на спечелилите международни търгове български фирми, за решаването на техните проблеми, свързани със законовата рамка.

АЧИ е сигнализирала главния прокурор Никола Филчев и министъра на правосъдието и правната евроинтеграция Васил Гоцев за случая с „Декотекс“ АД – Сливен, където с незаконно решение на Сливенския окръжен съд е отстранен от ръководните органи мажоритарният собственик на дружеството – „Капа Технолоджи“ АД, собственост на американската компания Empire Equities. По този начин чуждестранният инвеститор е лишен от правото си да участва във вземането на най-съществените за него решения – за избиране на управителните органи. С решаването на този въпрос България ще се докаже като правова държава, което е още един плюс в подобряването на инвестиционния климат в страната, заяви Илиян Василев.

Председателят на АЧИ изрази увереност, че Надзорният съвет на Агенцията за приватизация ще разреши проблема с искането на американската фирма „Сийборд Корпорейшън“ за удължаване на срока за приватизацията на „Винис Винпром“ – Сливен. Доказаният вече чуждестранен инвеститор с инвестиция от 15 млн. долара във „Винпром“ – Русе, би трябвало да има реален състезателен шанс със спечелилото сделката РМД.

Илиян Василев съобщи и за благоприятно развитие на случаи от така наречения „Списък на чакащите инвеститори“. С помощта на Министерството на финансите са получили развитие няколко случая, между които и „Целхарт“ – Стамболийски. Благодарение на изчистването на проблема с редукцията на дълговете на ДЗУ – Стара Загора, унгарският холдинг „Видеотон“ купи 48% от акциите на електронния гигант.

16 Юни 1999 г.

307 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите за 1999/2000 година

Министерският съвет прие решение днес за утвърждаване на броя на студентите и докторантите за учебната 1999/2000 година.

Според решението обучението, финансирано от държавата, ще е равно на максималния прием на студенти. Това означава, че няма да има платено обучение. На негово място се въвежда единна семестриална такса.

46 700 студенти ще бъдат приети във висшите училища и колежите на страната през новата учебна година. Това e с 5 на сто по-малко от миналата година.

Държавните висши училища ще приемат 27 788 студенти – редовно обучение и 7816 – задочно.

Частните висши училища ще приемат 3195 първокурсници – редовно обучение и 1602 – задочно.

Софийският университет ще приеме 4208 първокурсници – редовно обучение и 1298 – задочно.

След приемането на второ четене на Закона за висшето образование ще има промяна и в постановлението на Министерския съвет за определянето таксите на студентите. Очаква се средната семестриална такса през новата учебна година да бъде около 45 лева.

Кандидат-студентите ще могат да подават документи за кандидатстване във висшите училища от 21 юни.

Министерство на външните работи

България не е давала разрешение за прелитане през нейна територия на руски самолет за Косово

Днес е получена нота от Руското посолство в София, с която се иска разрешение за преминаване на руски самолет тип ИЛ-76, превозващ медикаменти за руските мироопазващи сили в Косово.

Позицията на Република България, съгласувана с позицията на Унгария и Румъния, към които са отправени такива искания е следната:

КФОР вече осигурява храна и вода за руските сили на летището в Прищина и е готов да продължи да ги снабдява, включително с необходимите медикаменти.

Всяко влизане на материали и личен състав в Косово трябва да получи разрешение от командващия КФОР генерал Джаксън. Такъв е случаят с руския конвой от 11 камиона, който е получил разрешение от командващия КФОР и се движи по точно определен маршрут с ескорт от КФОР /английски контингент/.

Среща на заместник-министър Марин Райков с либийския ръководител Муамар Кадафи

На специална среща в Претория ръководителят на Първосептемврийската революция в Либия полковник Муамар Кадафи и заместник-министърът на външните работи Марин Райков разговаряха за бъдещето на отношенията между София и Триполи в светлината на вдигането на международните санкции срещу Либия. Поставен бе акцент върху положението на няколкото хиляди български граждани, работещи в Либия.

Заместник-министър Марин Райков изрази очакването на нашата страна за хуманно отношение и скорошен благоприятен изход от създалата се ситуация във връзка с продължаващото задържане на български медицински работници, работещи в Бенгази.

Полковник Муамар Кадафи сподели безпокойствието си по случая и го определи като сложен. Той посочи, че все още няма достатъчно информация и мнение по хода на следствието. Полковник Кадафи подчерта, че въпросът ще бъде решен на основата на независимо и обективно разследване, чийто резултати се очакват.

Либийският ръководител изрази готовност за по-нататъшно развитие на сътрудничеството с България в духа на натрупания през годините позитивен опит.

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

93 – 95 % от земеделската земя ще имат реални собственици до края на юни

Анализът на данните от поземлената реформа в страната сочи, че Програмата на МС за защита на възстановената собственост на гражданите върху земеделски земи, се изпълнява успешно, заяви днес зам. министър Георги Каркъмов след срещата с областните управители в МЗГАР. Според него до 30 юни 1999 г. общо в страната ще бъде възстановена 93-95 % от собствеността върху земеделските земи по документи. Останалата част от земята ще бъде върната няколко месеца след обявения краен срок по обективно-технически причини.

100 % от земята до 30 юни ще бъде върната в 4518 от общо 4754 броя землища в страната, уточни г-н Каркъмов. Забавянето с няколко месеца се отнася само за 236 землища в страната с обща площ около 7-8 млн. декара. Общо подлежащата на възстановяване земеделска земя в България е към 55 млн. декара.

131 от землищата, които остават да се завършат, работят по сключени договори с програма ФАР, където сроковете са фиксирани след 30 юни. В същата група са и землищата с пълна или частична преработка по параграф 31 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, където по решение на МС са развалени и сключени нови договори с фирми-земеразделителки, заради системно неизпълнение на сроковете.

Във втората група са 67 землища, където са открити нови доказателства, като емлячни регистри и стари кадастрални планове. Третата група землища са тези, за които техническите дейности по възстановяване на собствеността са забавени заради слабата активност на населението при анкетирането или условията на работа в населени места с голяма надморска височина като Якоруда и Доспат. За страната това са 38 землища, които ще бъдат завършени след 30 юни 1999 г., увери г-н Каркъмов.

Според него на дневен ред в МЗГАР е защитата на възстановената собственост на гражданите върху земеделските земи, техните права и задължения по стопанисването на реституираните имоти и мотивацията им да печелят от собствеността си. В това отношение ръководството на МЗГАР и областните управители в страната са се съгласили, че изградените междуведомствени комисии за контрол на поземлената реформа могат да играят съществена роля. Още повече, че в правомощията и задълженията на местните органи на властта е да освобождават със заповед незаконно завзетите имоти от кооперации или физически лица. Отчет за дейността на междуведомствените комисии и справка за издадените наказателни постановления, МЗГАР ще получи в средата на месец юли, когато ще има трета работна среща с областните управители.

Приключване на процеса по възстановяване собствеността на гражданите върху земеделски земи не означава край на поземлената реформа, заяви зам. министър Каркъмов. Според него приключването на реституцията на земята създава реални предпоставки за развитие на пазар на земята. Затова МЗГАР вече разработва и Информационна система за подпомагане пазара на земеделски земи, чрез която граждани и Агенции за недвижими имоти ще черпят информация за търсенето и предлагането на земеделски земи. Според г-н Каркъмов подобна система трябва да усвои натрупания информационен масив в поземлените комисии за кадастъра на над 85 % от земеделските земи в страната и да направи пазара прозрачен. Системата ще бъде включена в Интернет, което ще даде възможност за закупуване на земя и от чужденци, смята зам. министър Каркъмов.

Националната ветеринарно-медицинска служба обещава сурови глоби за търговци, които нарушават заповедта на министър Върбанов

Малки количества малотрайни колбаси, открити в търговската мрежа – внос от страните на ЕС ще бъдат унищожени, поради съмнение за наличност на диоксин, заяви днес пред журналисти генералният директор на НВМС д-р Илиян Бъчваров. Той бе категоричен, че търговците, които не изпълняват последните решения на междуведомствената комисия да не продават белгийско пилешко месо, яйца и субпродукти, ще бъдат наказвани с глоби от 5 до 20 млн. лева.

Вчера НВМС е имала среща със земеделските аташета на Франция и Холандия, от които е поискала информация дали има внос на продукти от техните страни, заразени с диоксин. НВМС е представила всички сертификати за внесени в страната стоки, срещу които Франция и Холандия трябва да отговорят еднозначно.

Д-р Бъчваров заяви, че Международното бюро по епизоотии в Париж не е информирало НВМС за открити нови огнища на „луда крава“ във Франция, но въпреки това вносът на животни и продукти оттам в България е забранен.

Министерство на финансите

12,535 млрд. лева бюджетна субсидия е преведена днес за общините

Министерството на финансите преведе 12.535 млрд. лева субсидия на общините, от които 6. 509 млрд. лева обща и 6.026 млрд. лева целева субсидия за капитални вложения. До момента на общините са отпуснати 263 млрд. лева.

Агенция за чуждестранни инвестиции

Нови търгове за доставки в Косово

В Агенцията за чуждестранни инвестиции се получи информация от Върховния комисариат по бежанците на ООН за организирани търгове за спешни доставки в рамките на хуманитарната помощ в Косово.

Засега за нуждите на бежанците в Косово спешно се търсят 1 млн. броя некапещи свещи с размери 7 х 12 см. Офертите за доставка да бъдат представени до 21 юни, 20.00 часа по Гринуич на следния адрес: THE SECRETARY, UNHCR COMMITTES ON CONTRACTS, HQAUO 2 QR/2393931 – DRIPLESS CANDLES FOR UNHCR KOSOVO EMERGENCY UNHCR, 94 RUE DE MONTERILLANT, CH – 1202, GENEVA, SWITZERLAND. TELEFAX NO, 41.(0)22.739.73.25. Поради претоварване на линията не се препоръчва да се използва факсът.

На страницата на АЧИ в Интернет – www.bfia. org – може да се намери повече информация за изискванията за мострите, цените, сроковете и условията на търга. Със същата информация разполага и Центърът за насърчаване на износа към Министерството на търговията и туризма. Телефон за справки: 980 – 09 – 30 – Даниела Дамянова, началник на отдел в Агенцията за чуждестранни инвестиции и телефони: 980 – 50 – 69, 980 – 58 – 69, 8 – 4 -132 – Център за насърчаване на износа.

17 Юни 1999 г.

308 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Дойчебанк ще съдейства за утвърждаване на имиджа на България

Министър-председателят Иван Костов отправи покана за проява на интерес към приватизацията на Булбанк от страна на Дойчебанк. Това стана по време на срещата на премиера Костов и председателя на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Булбанк Чавдар Кънчев с д-р Тасен фон Хайтебрег, член на Управителния съвет на Дойчебанк и Петер Тилс, директор за Централна и Югоизточна Европа в банката. Срещата се състоя днес във Франкфурт.

Поканата естествено не означава, че правителството се нагърбва с функциите на консултантите по сделката за Булбанк – Креди Сюис Фърст Бостън и Кредитанщалт Инвестмънт банк, обясни след срещата Чавдар Кънчев. Според него в този момент е съвсем целесъобразно българската страна да провери интереса на големите немски банки към приватизационния процес у нас, включително и към раздържавяването на банките. България и банковият ни сектор имат традиционни партньори освен в лицето на Дойчебанк и на Хипоферайнсбанк, както и на Дрезднербанк. Влизането на голям немски инвеститор в българската банкова система ще внуши респект и доверие и ще повиши имиджа на българските финансови институции.

На срещата бе направена преценка на политическия риск в региона. Констатирано бе, че той е силно преувеличен и често неразбиран по отношение на България. Дойчебанк предложи възможностите на банката да съдейства за актуализирането на представата за България и утвърждаването на нейния имидж. Това ще стане под формата на семинар или конференция, заяви Чавдар Кънчев.

По време на разговорите е направен кратък преглед на сътрудничеството с Дойчебанк – както между банките, така и между Дойчебанк и правителството. Разгледани са някои съществени аспекти на приватизационните сделки, в които Дойчебанк участва. Банката има трайни интереси в България. Тя е свързана с процеса на приватизация на Българската телекомуникационна компания, както и с предстоящата пакетна сделка за трите фармацевтични дружества – „Фармация“ – Дупница, „Антибиотик“ – Разград и „Трояфарм“ – Троян.

Това е една традиционна среща с висшето ръководство на Дойчебанк, защото отношенията с банката винаги са били продуктивни, конструктивни и изключително полезни за страната ни, каза преди срещата Чавдар Кънчев. Той напомни, че Дойчебанк бе много важен участник в преговорите по външния дълг на България към Лондонския клуб, както и че решението за дълга бе постигнато със съдействието на Дойчебанк в ролята й на председател на комитета на банките – кредитори.

Навлизането на немски инвестиции в нашите банки би трябвало да се погледне и през призмата на ситуацията в региона, смята Чавдар Кънчев. Румънският банков сектор е в изключително тежко състояние, финансовата система на Югославия е с много неясни перспективи, банкови системи в Македония и Албания на практика няма. Същото е и състоянието в Босна. Така че присъствие на голям немски инвеститор в българския банков сектор, а може би и в най-голямата българска банка, ще придобие регионално значение.

Правителството прие наредба за изискванията за етикетите на нехранителните стоки

Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителните стоки одобри Министерският съвет днес, 17 юни 1999 година.

Наредбата се приема на основание на чл. 7 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, който влиза в сила от 3 юли 1999 година. На българския пазар все още се предлагат нехранителни стоки, за които липсва информация за производителя или вносителя, когато стоката е от внос, както и информация за основните характеристики на стоката, указанията за употреба и други.

С наредбата се въвеждат задължителни изисквания за информация върху етикетите. Информацията трябва да бъде на български език и да улеснява потребителите при закупуване на стоката. Етикетите на нехранителните стоки трябва да съдържат задължителни данни за производителя или вносителя (наименование, търговска марка), страната, в която е произведена стоката, цената на стоката, както и наименование на стоката, контролен номер или друг идентификационен номер. На етикета задължително се обозначава състава или основните характеристики на стоката, информация за рисковете при употреба, изискванията за съхраняване и други.

Контролът по прилагането на тази наредба ще се осъществява от Комисията по търговията и защитата на потребителите и нейните регионални структури, както и от органите на общинската администрация по реда на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

За нарушения на наредбата на виновните лица ще се налага глоба, а на едноличните търговци и фирмите – имуществена санкция в същия размер, определен от чл.84 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия. Предвидените в закона санкции са от 500 000 до 3 млн. лв.

Правителството отписа задължения по ЗУНК на „ДЗУ“АД, Стара Загора

Да бъдат отписани задължения към държавата на ДЗУ, гр.Стара Загора, произтичащи от необслужвани кредити към търговски банки, реши Министерският съвет днес, 17 юни 1999 година. Дълговете на ДЗУ са по кредити, договорени до 31.12.1990 година.

Решението на правителството е във връзка с приватизацията на ДЗУ. На 15 юни 1999 г. в Агенцията за приватизация бе подписан договорът за продажба на 48% от капитала на ДЗУ или пакет от 886 809 акции на „Videoton Holding RT“. Цената на сделката е 54 200 щатски долара, при цена на една акция 0,06 долара. 31,5 процента от капитала на дружеството са раздържавени по линия на масовата приватизация.

Според чл. 12 а, ал.1 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. „Министерският съвет може да отписва задълженията по този закон на търговските дружества при условие, че след приватизационната сделка са приватизирани над 50 на сто от дяловете или акциите на дружеството“.

С днешното си решение правителството отписва следните задължения на „ДЗУ“ АД, Стара Загора към 30.04.1999 г., произтичащи от необслужвани кредити към търговски банки, договорени до 31.12.1990 г.:

По левов кредит:

– главница в размер на 60 871 927 лева,

– лихва в размер на 55 256 177 лева,

– наказателна лихва в размер на 1 097 239 лева.

По валутен кредит:

– главница в размер на 7 807 978 щатски долара,

– лихва в размер на 3 092 705 щатски долара

– наказателна лихва размер на 155 185 щатски долара.

Задълженията се отписват от датата на сключването на приватизационния договор.

Грузия ще намали митата за внос на наши стоки

Министерският съвет днес, 17 юни 1999 година, одобри резултатите от проведените преговори между България и Грузия по условията на присъединяване на Грузия към Световната търговска организация. В периода след 1996 година, когато Грузия заяви своето желание за присъединяване към организацията, са проведени двустранни преговори с тринадесет заинтересовани страни, между които България.

В хода на двустранните преговори българската страна постигна благоприятен достъп до пазара на Грузия на български експортни стоки – както селскостопански, така и промишлени. От датата на своето присъединяване към СТО, Грузия поема задължение да поддържа определени, невисоки равнища, а в редица случаи – и да намали съществено митата по вноса на стоки от България. Предоставени са митнически отстъпки за шоколадови и сладкарски изделия, плодови и зеленчукови консерви, сокове, бира, вино и спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, нефтени масла, медикаменти, торове, етерични масла, козметични продукти и стъклен амбалаж. Например българските медикаменти ще се облагат с 5% мито при внос в Грузия, като след 5 години митото ще падне до 0 процента. Митото при внос на български минерални или химични торове ще е 12 % с последващо намаление до 10 процента. Вносът на етерични масла и козметични продукти също ще се облага с 12% с последващо намаление до 6,5 процента. Вносът на стъклен амбалаж ще се облага също с 12 %. При внос в Грузия българските цигари ще се облагат с 30% мито, което е голямо намаление в сравнение със 100-процентното облагане за стоките на други страни – производители на цигари, каза търговският министър Валентин Василев.

Очаква се решението за присъединяване на Грузия да бъде взето от органите на Световната търговска организация през втората половина на 1999 година.

През последните пет години България е сред първите десет основни търговски партньори на Грузия.

Правителството одобри споразумение за безвъзмездна помощ от Япония за България

Проект на споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на България одобри Министерският съвет днес, 17 юни 1999 г. Правителството упълномощи министър Надежда Михайлова да сключи споразумението.

Помощта е в размер на петстотин милиона йени /равностойността на около 4,2 млн. щатски долара/. След влизане в сила на споразумението, българското правителство трябва да открие в японска банка на свое име депозитна сметка, в която ще бъде преведена помощта. Тя може да се използва само за закупуване на стоки от други страни /без България/ по предварително утвърден списък, съгласуван от съответните власти на двете правителства. Стоките ще бъдат реализирани в България, без право да бъдат реекспортирани, като левовите постъпления ще бъдат депозирани целево по сметка на името на българското правителство. Те ще се използват за икономическо и социално развитие, за осъществяване на структурната реформа в страната ни.

В рамките на дванадесет месеца, считано от датата на предоставяне на помощта, българското правителство трябва да оползотвори средствата. Ако договорът не бъде продължен по взаимно съгласие на двете правителства, остатьчната сума от сметката се връща на японското правителство.

Споразумението предвижда гаранции от българска страна, че разходите за митнически такси, вътрешни данъци и други фискални сборове, свързани със закупуването на стоките, няма да бъдат покривани от помощта. След подписване на споразумението, министър Михайлова ще внесе в Министерски съвет проект на решение до Народното събрание за ратифицирането му.

Правителството възлага на министрите Александър Божков и Муравей Радев в десетдневен срок след подписване на договора да създадат консултативен комитет за контрол по изпълнение на споразумението.

Приключиха 34 неприсъствени конкурса за определяне на концесионери на морски плажове

Правителството днес взе 34 решения за определяне на концесионери на морски плажове след провеждане на неприсъствени конкурси.

Заседанията на конкурсните комисии са проведени в периода 31 май – 7 юни.

Сроковете на концесиите са за 10, 15 и 20 години.

Определени са критериите за представителност на съсловните организации на търговците

Критериите, по които ще се определя дали съсловните организации на търговците са представителни, бяха одобрени от Министерският съвет днес, 17 май 1999 година.

За да участват в консултативния съвет към министъра на търговията и туризма, представителните съсловни организации на търговците трябва да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, да имат изградени регионални структури в най-малко 5 областни административни центрове, да имат Кодекс за добра и лоялна практика и директно или индиректно да членуват в европейски или други международни организации.

Определянето на критериите за представителност и участие в консултативния съвет е във връзка с изискванията на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия ( чл. 77, ал. 3 ), който влиза в сила от 3 юли 1999 година.

Пак във връзка със Закона за защита на потребителите правителството днес преобразува Националната комисия по търговията към Министерството на търговията и туризма в Комисия по търговия и защита на потребителите към министъра на търговията и туризма.

Комисията се създава като държавна комисия, колегиален орган на изпълнителната власт към министъра на търговията и туризма. Тя ще осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции.

Споразумение за сътрудничество в опазването на околната среда между България и Дания

Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Дания за сътрудничество в областта на опазване на околната среда, подписано на 14 юни 1999 г. в гр. София, утвърди Министерският съвет и предложи на Народното събрание да го ратифицира.

Споразумението се сключва за срок от 5 години и действието му се продължава автоматически за следващите периоди от 5 години, освен ако една от страните уведоми писмено другата страна за намерението си да денонсира Споразумението.

Споразумението урежда сътрудничество в следните области:

– замърсяване на въздуха от енергопроизводството и промишлеността;

– управление на водите и опазване на подземните води;

– управление на отпадъците;

– защита на природата;

– екологична подготовка, образование и наука;

– правни, институционални и икономически аспекти на управлението на околната среда.

С ратифициране на Споразумението ще се осъществи регламентирането на едно от основните изисквания на правителството на Дания за предоставяне на безвъзмездна помощ в областта на околната среда, а именно избягване на заплащането на вносни митни сборове и данък добавена стойност за датските дарения във вид на оборудване и услуги за опазване на околната среда и въвеждане на чисти технологии.

Одобрено е Споразумение между министерствата на отбраната на България и Италия за взаимно признаване на държавната гаранция за качеството на отбранителната продукция

Проект на Споразумение между министерствата на обраната на България и Италия за взаимно признаване на държавната гаранция за качеството на продукти, предназначени за отбраната, одобри на заседание Министерският съвет. Целта на Споразумението е да бъде включена процедура в търговията с отбранителна продукция между България и Италия, регламентираща гарантирането на качеството на тази продукция от съответните органи в министерствата на отбраната на двете страни. Тази процедура ще бъде реализирана безплатно при заявка от страна на Министерството на отбраната в страната-купувач.

Споразумението ще даде възможност да се осигури качеството в процеса на производство, т.е. да бъдат извършени изпитвания, които е невъзможно да се реализират при получаване на продукцията. С това ще се повиши надеждността на отбранителните продукти.

Със споразумението ще се постигне максимална съвместимост между министерствата на отбраната на двете страни в областта на управлението и осигуряването на качеството на отбранителната продукция.

То е изготвено на базата на стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 4107, което е основа на взаимоотношенията между националните органи за осигуряване на качеството на продукцията, предназначена за отбрана на страните-членки на съюза.

Споразумението е аналогично на сключеното на 17 май тази година споразумение между министерствата на отбраната на България и Гърция.

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити

Проектозакон за ратифицирането на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити одобри на заседание Министерският съвет. Договорът е подписан от Република България на 24 септември 1996 г. С одобрението на проектозакона и внасянето му за ратификация в Народното събрание правителството цели да допринесе за скорошното влизане в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. За това са необходими ратификациите на 44 държави, които са поименно изброени в Приложение 2 към Договора като притежаващи атомни електроцентрали и/или научно-изследователски ядрени реактори, сред които е и нашата страна.

Правителството на Република България, която никога не е извършвала, нито ще извършва дейности, които се забраняват от Договора, иска по този начин да потвърди своята пълна подкрепа за усилията на международната общност в областта на неразпространението на оръжията за масово унищожаване, в т.ч. ядреното оръжие.

Отменена е забраната за износ на опасни вещества в съседни страни, където се водят военни действия

Министерският съвет днес отмени постановление № 80 от 22 април 1999 г., решението влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник.

С постановление № 80 се забраняваше износа, директния транспорт и реекспорта на опасни вещества, предназначени за използване в съседни на България страни, на територията на които се провеждат военни действия. Списъкът на опасните вещества е включен в приложение № 2 към чл.3 от Постановление № 12 на Министерския съвет за режима за въвеждане на опасни вещества.

Мотивът за отмяната на постановление № 80 е, че са прекратени военните действия в СР Югославия.

Правителството предлага на парламента да ратифицира два международни документа, свързани с премахването на смъртното наказание

Правителството реши да предложи на Народното събрание да ратифицира Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание и Протокол №6 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание.

Присъединяването на страната ни към тези два международноправни документа ще създаде допълнителна гаранция за необратимостта на радикалните промени в концепцията и практиката на наказателното правораздаване в България, извършени с приемането на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. С приетите изменения на Наказателния кодекс от Народното събрание на 10 декември 1998 година бе отменено смъртното наказание в България. Така отпаднаха и юридическите пречки пред присъединяването на нашата страна към тези два основни международноправни документа.

Вторият факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахването на смъртното наказание, е подписан от страна на България на 11 март 1999 година. Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание е подписан от нашата страна на 7 май 1999 година.

Актът на ратификацията им от Народното събрание ще потвърди още веднъж привързаността на Република България към основополагащите човешки ценности и правата и основните свободи на човека.

Правителството одобри спогодба между България и Словакия за взаимно признаване на резултатите от изпитванията и сертификатите

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката република за сътрудничество в областта на взаимното признаване на резултатите от изпитванията и сертификатите одобри Министерският съвет днес, 17 юни 1999 година. Правителството упълномощи председателят на Комитета по стандартизация и метрология да проведе преговорите и да подпише спогодбата.

Спогодбата ще даде възможност да се развие икономическото и търговско сътрудничество между двете страни. Основен момент е взаимното признаване на акредитираните изпитвателни лаборатории и органи по сертификация. В спогодбата се предвижда и обмяна на нормативни документи за продукцията, обект на взаимни доставки.

Целта на спогодбата е да премахне техническите бариери в търговските отношения между Република България и Словашката република, да осигури защита на потребителите и безопасност на продукцията, която се търгува между двете страни. Основните принципи на спогодбата са в съответствие с принципите на Световната търговска организация и ЦЕФТА.

Сътрудничество между България и Македония в областта на архивите

Проект на Договор за сътрудничество между Главно управление на архивите при МС на Република България и Архива на Македония за 1999 – 2001 г. одобри на заседание Министерски съвет. Договорът има за цел да възобнови сътрудничеството между архивите на България и Македония на едно по-високо професионално равнище. По този начин се насърчава развитието на двустранните връзки в областта на архивите, което е в хармония с общия стремеж за интензифициране на контактите във всички сфери на дейност.

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

Първият публичен склад за зърно е лицензиран

Лицензиран е първият публичен склад за зърно. Базата на частната благоевградска фирма „Зърноизкупуване С.Т.Х.“ АД в Търговище има складова вместимост от 20 хил. тона и според Закона за търговия и съхранение на зърно, има право да приема зърно на влог от нова реколта, срещу което да издава складов запис. Предимството на системата за безналична търговия със зърно е, че срещу издадените от публични складове складови записи за влог на зърно, земеделските производители могат да получават кредити от търговските банки. Системата предполага изплащане на взетия кредит по всяко време, тъй като друг залог, освен вложеното на съхранение зърно, не се изисква.

Лицензия за зърнохранилища са получили 11 мелници и зърнобази в страната, след проверка на тяхната документация от Националната служба по зърното. Това са: „Мелници Иван Димов“ ЕООД – София, „Бонмикс“ ЕООД – ФЗ Ловеч, „Даная“ ООД – с. Червена вода, Русенска област, „Варна“ ООД – гр. Варна, „Соинвест“ АД – Павликени, ПК „Сотир Костов“ – с. Долен чифлик, Варненска област, „Тремонд“ АД – с. Бояново, Бургаска област, „Зърнени храни“ ООД – гр. Хасково, „Зора“ АД – гр. Русе, „Устрем“ ООД – гр. Русе и ЕТ „Ековик-Вичо Вичев“ – гр. Пловдив.

Националната служба по зърното е предложила днес на министър Върбанов да лицензира и зърнохранилищата МК АД „София“ – с. Ветово и „Джерман“ АД в гр. Дупница. НСЗ проверява още 7 зърнобази, подали документи за лиценз за публичен склад и 65 искания за зърнохранилища. Общата складова вместимост на кандидатите за публични складове и зърнохранилища е 660 хил. тона зърно.

5 милиарда лева вече задели Държавен фонд „Земеделие“ за изграждане на компенсационен фонд, който, според Закона за търговия и съхранение на зърно, се създава от публичните складове за зърно за гарантиране вземанията на влогодателите.

В ход са и преговорите с Европейската банка за възстановяване и развитие за отпускане на първите 10 млн. марки на „Експресбанк“ по проекта на МЗГАР за подпомагане на търговията със складови записи на зърно. Според предварителното споразумение с МЗГАР ЕБВР е готова да отпуска на страната ни 50 млн. марки годишно за развитие на системата за безналична търговия със зърно. Предстои подписване на тристранно споразумение между МЗГАР, ЕБВР и ДЗИ за гарантиране исковете на влогодателите.

При подадени сигнали от страна на земеделските производители – физически или юридически лица, за нередовни сделки или неизплащане на договореното зърно, търговците ще бъдат отписвани от публичния регистър на търговците на зърно в МЗГАР.

18 Юни 1999 г.

309 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Баварският премиер ще подкрепи изграждането на мост над Дунав при Видин – Калафат, стана ясно на срещата му с българския министър-председател

Срещата ни с министър-председателя на Република България Иван Костов потвърди добрите взаимоотношения между нашите две страни и показа голямото ни единомислие в оценката на политическите събития. Това заяви министър-председателят на Свободната държава Бавария Едмунд Щойбер след разговора с българския премиер, който се проведе днес в Мюнхен.

Двамата премиери обсъдиха както двустранните отношения и интересите, така и вижданията на България и Бавария за Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и следвоенното възстановяване на региона. Министър-председателят Иван Костов потвърди позицията на България, че подкрепата за възстановяването на региона не трябва да бъде чрез даване на пари на правителствата, а чрез стимулиране на бизнеса и инвестиции в инфраструктурата. Министър-председателят Щойбер се съгласи с тази позиция.

Двете страни имат общи интереси в изграждането на европейските транспортни коридори, подчерта на пресконференция пред журналисти премиерът Иван Костов. Взаимната търговия през 1998 г. е нараснала с една-трета и това обяснява важността на пътните коридори, които свързват Източна, Централна и Западна Европа.

Баварският министър-председател ще подкрепи българската позиция за изграждането на мост над река Дунав при Видин – Калафат, стана ясно на срещата между двамата премиери. Според г-н Щойбер достъпът до Западна Европа е много важен за България и съседните й страни и затова трансевропейски коридор №4 трябва да бъде изграден. Бе обсъдена възможността да се разчисти бързо река Дунав и да се възстанови транспортен коридор №7, като бяха подчертани интересите на двете страни от използването на Рейн – Майн – Дунав.

На срещата бяха обсъдени и конкретни идеи, проекти и инвестиционни намерения на двете страни. Премиерът Щойберг подчерта, че важна тема е било създаване на сигурна банкова система в Балканския регион.

За нас е много ценна подкрепата, която ще получим от баварското правителство за желанието ни да започнем преговорите с Европейския съюз през 2000 г., подчерта премиерът Иван Костов. Бавария ще подкрепи страната ни в стремежа да бъдат изравнени визовите условия на нашите граждани с тези на другите асоциирани страни на Европейския съюз. Премиерът Щойбер потвърди подкрепата си за бъдещото членство на България и в НАТО.

Обсъдихме ситуацията в Косово и какво очаква България от Пакта за стабилност, заяви г-н Щойбер. „И двамата считаме, че Косово в никакъв случай не трябва да бъде разделено въпреки тежките условия, в които съжителстват в момента албанци и сърби“. България подкрепя изцяло Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, което означава, че ще съдействаме напълно на международните сили за сигурност и на всяка страна, подкрепяща усилията им въз основа на същата резолюция, заяви премиерът Костов. В нея е записано, че международните сили трябва да са със съществено участие на НАТО и единно командване. Според българския премиер разделянето на Косово ще създаде опасност от разделяне на Македония и риск за дестабилизация на другите страни в региона. Затова и българският интерес е да бъде запазена териториалната цялост на Югославия с широка автономия за Косово. Министър-председателят Иван Костов напомни, че Германия най-добре си спомня как едно разделяне на зони на влияние е прераснало в нови политически реалности и какви са били последиците от това.

Двамата министър-председатели обсъдиха състоянието на АЕЦ „Козлодуй“ и постигнатите от българското правителство резултати за повишаване на безопасността на ядрената ни централа. България ще разчита на подкрепата на Европейския съюз, че при модернизацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъдат създадени и предпоставки за безопасно затваряне и консервиране на първите четири реактори. Премиерът Костов напомни, че България има енергийна стратегия, в която основният принцип е безопасността и че все още се водят преговори за сроковете, в които може да стане извеждането от експлоатация на първите четири блока. Европейската комисия вече смята, че словашката АЕЦ изпълнява условията за безопасност, а тя е от същия тип, както централата в Козлодуй. Колкото по-скоро е срокът за затваряне на първите четири блока в Козлодуй, толкова по – голяма трябва да бъде подкрепата за обезопасяване на затворените мощности, подчерта българският премиер.

Рано тази сутрин, на среща с висшия мениджмънт на компанията „Сименс“ отново бе дискутирана темата за проектите, свързани с модернизацията на българската ядрена електроцентрала. Както е известно, „Сименс“ участва в подготвянето на експертизата за остатъчния ресурс на първите четири блока. Компания е част от Европейския консорциум „Козлодуй“, който работи по проекта за модернизацията на 5 и 6 блок в АЕЦ. Според д-р Хайнрих – Кристиан Сободка „Сименс“ вече е завършила оценката на 2 блок, предстоят да бъдат завършени и тези на 1,3 и 4 блокове. Представителят на компанията подчерта, че смята, че първи и втори блок ще могат да работят още до 2006 г., а ориентировъчните срокове за 3 и 4 блок са 2010 – 2012 г. На срещата бе изразена надежда, че при започването на работа на новата Европейска комисия, от Евроатом ще бъдат осигурени и част от необходимите средства за модернизацията на 5 и 6 блок.

„Сименс“ ще инвестира в изграждането на газова топлоцентрала в София, стана ясно на срещата. Проектът е за приблизително 270 млн. марки и ще бъде осъществен съвместно от „Нешънъл Пауър“ – Великобритания като основен инвеститор, компанията за развойни проекти на „Сименс“ и вероятно столичната община също ще участва с предоставянето на терен. Проектът няма да има държавни или общински гаранции, средствата се осигуряват изцяло от частни инвеститори. Газовата топлоцентрала ще бъде високотехнологична и екологична. Според Илиян Василев, председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции, проектът има всички характеристики на приоритетен инвестиционен проект и за неговото осъществяване би могла да се изгради група за институционална подкрепа.

Министерство на външните работи

Днес бе получена вербална нота на Организацията на Северноатлантическия договор

На 18 юни 1999 година в Министерството на външните работи на Република България бе получена вербална нота на Организацията на Северноатлантическия договор, с която се предлага сключване на споразумение за транзитно преминаване на въоръжени сили и средства на НАТО през територията на Република България в рамките на мироопазваща операция, която се провежда в Косово, СР Югославия, в съответствие с резолюция №1244 на Съвета за сигурност на ООН. Въпросът за отговора от българска страна на направеното предложение ще бъде разгледан във възможно най-кратък срок.

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

В търговската мрежа в България не се разпространяват храни, заразени с диоксин

Взети са всички защитни мерки за опазване здравето на населението, свързани с консумацията на хранителни продукти, за които има съмнение, че са заразени с диоксини. Това заяви днес министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов по време на парламентарния контрол. Със заповед на министър Върбанов всички вносни местни продукти и фуражи, намиращи се в складове, хладилници и производствени предприятия са били поставени под забрана до получаване на проби за наличие на диоксин. Наличните количества птиче месо, яйца, продукти и колбаси от ЕС в търговската мрежа са иззети.

На 1 юни е прекратено издаването на ветеринарно-медицински разрешителни за внос на птиче месо и продукти, яйца и яйчни продукти и фуражи от Белгия. Последователно на 3 и 5 юни е забранен вносът на животни, птици, яйца, животински продукти, суровини, биоконцентрати и фуражи от Белгия, Холандия и Франция, припомни министър Върбанов.

До замърсяването с диоксини в Белгия, Франция и Холандия, не само в България, но и в нито една страна в света не се е правело изследване за диоксин при вноса на хранителни продукти, информира министър Върбанов.

Поскъпването на хляба е необосновано

Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа направи справка за средните цени на едро на брашно – Тип „500“ и Тип „700“ и цените на дребно на хляб „Стара Загора“ и „Добруджа“ по области. Информацията показва, че необосновано и абсолютно спекулативно, в сравнение с цените на брашното, са се покачили цените на насъщния в Бургаска, Велико Търновска, Кюстендилска и Плевенска области.

Цените на хляба в страната се движат от 480 и 733 лева за „Стара Загора“ и между 450 и 670 лева за „Добруджа“, а на брашното Тип „500“ от 315 до 380 лв./кг и между 275 и 340 лв./кг за Тип „700“. При регистрирана най-ниска средна цена на едро на брашно Тип „500“ в Бургас – 315 лв./кг., цената на дребно на хляб „Стара Загора“ е най-висока – 733 лв. Същото е и положението във Велико Търново – при средна цена на брашно Тип „700“ от 288 лв./кг, цената на хляб „Добруджа“ е 600 лева. В същото време в Шуменска област купуват брашното Тип „700“ за 306 лв. /кг., а продават хляб „Добруджа“ за 450 лв. Това дава основание на Министерството на земеделието и горите и аграрната реформа да заяви, че покачването на цените на хляба в някои населени места на страната е изкуствено и спекулативно, тъй като не е повлияно нито от променена борсова конюнктура, нито от поскъпване на електроенергия, горива или консумативи.

Министерство на търговията и туризма

Подкомитет по търговията със селскостопански стоки ще се създаде в рамките на ЦЕФТА

Към Смесения комитет на ЦЕФТА ще се създаде Подкомитет по търговията със селскостопански стоки. Съгласие за създаването му бе постигнато на редовното заседание на Смесения комитет на ЦЕФТА, което се състоя днес в Будапеща. Това заседание се провежда ежегодно и на него се събират министрите, отговарящи за външната търговия на всички страни от ЦЕФТА. Делегацията на България бе ръководена от министъра на търговията и туризма Валентин Василев. Днешното заседание в Будапеща се оценява като най-успешно от създаването на организацията до наши дни.

Делегациите обсъдиха развитието на сътрудничеството в рамките на ЦЕФТА през 1999 година. Бяха приети и нови процедурни правила, тъй като старите не отчитаха присъединяването на нови държави към организацията. Друг дискутиран въпрос беше нарастването на броя на въведените защитни мерки и влиянието им върху либерализацията на търговията, особено в селскостопански сектор. България, Румъния, Словакия и Словения прилагат най-малък брой защитни мерки. Стремежът на страните от ЦЕФТА е максимално да се избягва въвеждането на ограничения в търговията и стриктно да се спазва правилото те да се въвеждат само в краен случай, временно и само до размера необходим за преодоляване на затруднението от дадена държава.

Разгледан беше въпросът за ускоряване на преговорите по сключване на споразумения за взаимно признаване на сертификати и тестове за изпитвания между страните от ЦЕФТА. Споразуменията представляват част от либерализацията на взаимната търговия в организацията и от създаването на зона за свободна търговия – свободна от всякакви бариери, включително и тези от технически характер.

Делегациите обсъдиха и въпроса за прилагането на разпоредбите на ЦЕФТА относно държавните помощи, държавните поръчки и защитата на интелектуалната собственост. България ще бъде координатор по въпроси, свързани с изпълнението от страните в организацията на задължения по държавни поръчки.

На редовното заседание страните дискутираха предстоящия нов кръг многостранни търговски преговори в рамките на Световната търговска организация /СТО/. От голямо значение е фактът, че представлявайки интересите си като група, страните от ЦЕФТА биха имали по-голяма тежест в СТО. Това ще осигури и съобразяване от страна на останалите членове в Световната търговска организация с техните интереси.

Смесеният комитет прие изменение на правилата за произход в рамките на споразуменията между страните, които ще влязат в сила от 1 януари 2000 година. Измененията отразяват резултатите от многостранните дискусии, организирани от Европейския съюз.

Държавите от ЦЕФТА се информираха взаимно и за сключените от тях нови споразумения за свободна търговия.

Срещата приключи с подписването на протокол от заседанието на Смесения комитет на ЦЕФТА.

21 Юни 1999 г.

310 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Правителството изпрати нота-отговор на НАТО за транзитното преминаване на сили и оборудване на НАТО в рамките на мироподдържащата операция „Джойнт Гардиън“

На извънредно заседание днес правителството одобри текста на Споразумение между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване през територията на Република България в рамките на операцията „Джойнт Гардиън“ , съдържащ се във вербална нота на НАТО № 99/ 770 от 18 юни 1999 г. Правителството възложи на министъра на външните работи да сключи споразумението чрез размяна на вербални ноти, съставляващи споразумението, при условие за последваща ратификация от Народното събрание .

Предмет на споразумението са условията, модалностите, изискванията и улесненията за транзитно преминаване през територията на България, включително достъп и временен престой, необходими за транзитното преминаване на въоръжени сили на НАТО, включително личен състав, имущество или средства, материали, боеприпаси, превозни средства, морски съдове, въздухоплавателни средства, необходими за провеждане на операцията „Джойнт гардиън“.

Изготвеният проект на Споразумение е в съответствие с решението на правителството от 25 февруари т.г. във връзка с подготовката на мироопазващата операция „Джойнт Гардиън“. Операцията по поддържането на мира в Косово се провежда в съответствие с Резолюция № 1244 на Съвета за сигурност на ООН, което изрично се посочва в преамбюла на нотата -предложение на НАТО и проекта на нота-отговор на Република България. По силата на чл. 7 на тази резолюция, България, като държава-членка на ООН, е упълномощена да участва в установяването на „международно военно присъствие в Косово“ със „същественото участие на НАТО“.

Сключването на подобно споразумение е и логично продължение на политиката на България в подкрепа усилията на международната общност за търсенето на дълготраен мир в Косово и в региона като цяло, тъй като и нашата национална сигурност пряко кореспондира с тази дългосрочна стабилност и с намирането на решения, които ще я гарантират, заяви министърът на външните работи Надежда Михайлова пред журналисти след днешното заседание. Текстът на споразумението е изготвен предимно на основата на представения от българска страна проект, който беше разработен по силата на мандата, формулиран от МС на 25.02.1999 г. В него са уточнени изискванията и условията, които транзитно преминаващите сили и средства на НАТО трябва да спазват, за да се гарантира сигурно и безопасно преминаване и да се избегнат смущения на нормалния граждански трафик по българските транспортни комуникации. Определени са изрични изисквания за гарантиране на сигурността на българските граждани, на граждански и военни обекти на територията на страната, както и на гражданските и транспортни средства, обясни министър Михайлова.

В споразумението се определя и редът за предоставяне и заплащане на стоки и услуги, които биха могли да бъдат поискани от НАТО във връзка с транзитното преминаване и свързаното пребиваване.

Договорени са и условията, отнасящи се до реда за разглеждане и възстановяване на преки и непреки щети, понесени от Република България във връзка с транзитното преминаване . Процедурата за разглеждане на непреки щети / в случая – щети, произтичащи от неспазването на условията за транзитно преминаване , които са в сила между Република България и НАТО /, следва да бъде определена в допълнителна договореност между България и НАТО.

Министърът на отбраната Георги Ананиев съобщи, ще бъде създаден единен координационен център по приложение на Споразумението, след като то бъде ратифицирано от Народното събрание. В него ще участват представители от различните министерства и ведомства, които имат отношение по изпълнените но това споразумение, съвместно със специалисти от НАТО за по-бързо разрешаване на възникналите въпроси. В Споразумение е посочено, че българската страна се уведомява не по-късно от 48 часа преди преминаването на сили и товари , както и за начините на тяхното транспортиране и временен престой . Поради липса на железопътна връзка между България и Македония вероятно ще се наложи оборудване и техника, транспортирани чрез железниците, да се претоварват и превозват чрез автомобилен транспорт, посочи министър Ананиев . Предвидени са варианти за складиране и престой на техника и оборудване. Министър Ананиев обясни, че сили на Българската армия ще бъдат включени в осъществяването на тези дейности. Сигурността на преминаващите сили и товари ще бъде гарантирана от военната полиция.

В отговор на въпрос има ли проблеми за предоставянето на въздушен коридор на Русия за участие в мироопазващите сили, след постигнатата договореност между руската страна и НАТО, министър Михайлова отговори: НАТО и Русия действително се споразумяха, сега престои това споразумение да бъде одобрено от държавното ръководство на Русия и съответно от Съвета на НАТО, което се надяваме да стане в най-скоро време. С това политическите пречки ще бъдат отстранени. Знаете, че по този начин се постига единно командване, така както беше визирано и в резолюцията на Съвета за сигурност на ООН и беше и част от българската позиция. Оттам нататък политически пречки при искането от Русия при изпращането на нота няма да има, каза министър Михайлова.

Министерство на външните работи

В 18,25 часа българско време в щаб-квартирата на НАТО в Брюксел бе връчена вербална нота от името на Министерството на външните работи на България

Днес в 18,25 часа българско време в щаб-квартирата на НАТО в Брюксел бе връчена вербална нота от името на Министерството на външните работи на България. С нотата се изразява съгласие с направеното на 18 юни предложение от НАТО за сключване на споразумение за транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени сили и средства на НАТО в рамките на операция „Джойнт гардиън“. Операцията се осъществява в Косово съгласно резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН.

Споразумението се смята за сключено от днес, 21 юни и ще влезе в сила след ратификацията му от Народното събрание. Правителството, във възможно най-кратък срок, ще предложи на парламента да приеме закон за ратификацията на споразумението.

Министерство на труда и социалната политика

Завърши разследването на причините, довели до злополуката в рудник „Сейменлийски“ през май

Минно-техническата инспекция към Главната инспекция по труда (ГИТ) и Районната инспекция по труда – Бургас, извършиха разследване на причините, довели до последната трудова злополука в рудник „Сейменлийски“ при мини „Черно море“ – ЕАД. Инцидентът стана на 31 май 1999 година и при него пострадаха трима миньори.

Конкретният случай и проверките, извършени в отрасъл „Подземен добив“ през първото шестмесечие на годината, налагат тревожната констатация, че липсва ефективно работеща система за организация и управление на дейността по осигуряване и спазване на безопасни условия на труд. Тази система би трябвало да бъде част от мениджмънта на подземните мини, но резултатите от проверките на инспекторите от ГИТ сочат, че именно ръководният инженерно -технически персонал не проявява достатъчна взискателност към лицата, които по силата на нормативните актове са длъжни да поддържат техническите съоръжения и инсталации в изправност, както и да следят за спазването на изискванията по безопасност.

При последната трудова злополука, за щастие завършила без по-тежки последици, са пренебрегнати забраните да се използва теглителната сила на подемната лебедка, за да се поставят дерайлирали вагони върху релсовия път, както и миньорите да бъдат в обсега на въжето и вагоните при включена лебедка.

Нарушена е и категоричната забрана подземните работници да не се возят на руднични транспортни средства, предназначени само за извозване на товари. При тази злополука, след поставянето на дерайлиралия вагон върху релсите, работниците е трябвало да се укрият в специални ниши и едва след това да подадат сигнал за изтегляне на вагоните. Вместо това, те са се качили на вагоните, за да се возят нагоре, тъй като е бил краят на смяната. Последвало е повторно дерайлиране на вагон, вследствие на което се е скъсало въжето на лебедката, при което са дерайлирали и останалите вагони, на които са се возили работниците. Дерайлиралите вагони са притиснали работниците, в резултат на което те са получили травми, чиято степен е в зависимост от това на кой поред вагон са били.

През тази година специалистите от Минно-техническата инспекция към ГИТ проверяват по график рудниците от отрасъл „Подземен въгледобив“. При проверката на документацията те са установили, че не са редки случаите, при които инспекторите от ГИТ по-често са влизали в подземните участъци и работни места от инспекторите на ведомствената инспекция и дори от определена категория ръководни кадри. Показателен е случаят в рудник „Мламолово“ на мини Бобов дол, където новоназначеният директор не беше влизал в рудника няколко месеца, а част от инженерно-техническия персонал не може да се ориентира в рудника и не познава работните места. Трябва да се отбележи, че подобна трудова злополука възникна през месец ноември 1998 година в същия рудник. Тогава загина един човек, а друг получи тежки травми.

Констатациите от проверките показват, че се допускат нарушения на нормативни актове, които се повтарят години наред. Темповете на подобряване на безопасните условия на труд са бавни, а резултатите – незадоволителни.

22 Юни 1999 г.

311 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Изказване на министър-председателя Иван Костов пред Народното събрание по повод края на въздушните удари върху СР Югославия

Уважаеми господин председател,

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги,

Дойде краят на гражданската война в Косово и на въздушните удари върху Съюзна република Югославия.

Край, който ние очаквахме много дълго. Край, който дойде и в резултат на една правилна и полезна българска позиция.

Сега е време да кажем и сега особено ясно се вижда, че тази българска позиция не беше заради чуждопоклонничество, не беше внушена отвън. Тази българска позиция не беше и заради някакво бъдещо членство в НАТО. Тя не е и заради икономически изгоди от бъдещия мир.

Българската позиция беше продиктувана от българските интереси, а именно да се стигне до бърз и справедлив мир. Вторият интерес на България, който продиктува формирането на тази позиция, бе, че ние сме категорично против националният суверенитет на една страна да бъде оправдание за етнически геноцид. И накрая, защото не можехме да приемем мащабно етническо прочистване, променящо етническия състав на Балканите.

Създаването и отстояването на тази българска позиция бе голямо предизвикателство за българското общество и за българските институции.

Първият извод, който следва да направим, е, че издържахме успешно едно от най-големите изпитания, пред които е била изправена нашата страна. Казвам това не само защото българската позиция се оказа абсолютно правилна и това днес ни дава нов, непознат досега авторитет като държава. Казвам го заради това, че изработването и отстояването на нашата позиция демонстрира по един убедителен начин достойнствата на българската демокрация.

Най-трудното решение бе взето след обществен и политически дебат с участието на всички отговорни за това държавни институции – президент, Конституционен съд, Народно събрание, Министерски съвет. Решението за предоставяне на въздушно пространство за въздушните операции бе взето не в съответствие със страха на обществото, а в съответствие с разумния европейски избор.

Наистина не е добър атестат за страната ни, че Българската социалистическа партия и българската Евролевица останаха пленници на страха и не издържаха европейския политически изпит. Но за сметка на това всички български институции и всички сериозни медии разбираха и поддържаха тази силна българска позиция. Точно заради достойнствата на българската демокрация отвън започнаха да виждат и да уважават нашата страна. Точно затова имаме всички основания сега да твърдим, че сме модел за подражание на всички свои съседи. От кризата излизаме с по-силна и вече без съмнение с една европейска България.

След тези окуражителни изводи веднага трябва да кажа, че не сме излезли от черните сценарии за бъдещето на Югоизточна Европа. Българските интереси не са реализирани. Ние искаме демократични, благоденстващи и стабилни съседи. За съжаление, сме още много далеч от това. Продължава да тегне рискът от по-нататъшно разпадане на Съюзна република Югославия. Неясно е нейното демократично бъдеще. Продължава опасността от дестабилизация на Република Македония и Албания.

Ето защо ние всички трябва да разбираме, че пред нас са нови, нелеки изпитания. Затова трябва да отговорим на въпроса каква е нашата политика днес:

Първата цел на нашата политика е бързото връщане на депортираните косовски албанци по домовете им. Тревожи ни, че няма план за това връщане. Тази огромна маса от хора няма физическа възможност бързо, до зимата да се завърне в Косово. Косовските албанци имат много причини да искат в краткосрочно бъдеще да имат хуманитарната подкрепа на международната общност. Те нямат силни мотиви да се завърнат и само присъствието на международните сили за сигурност не създава тази мотивация. Хората трябва да имат лична битова сигурност. Днес няма яснота как ще бъдат транспортирани, кой ще се грижи на първо време за здравето и изхранването им, как ще бъдат възстановени разрушените им къщи, кой ще плати тази мащабна акция. България трябва да е готова да поеме конкретни задължения за реализиране на такъв план за връщане на депортираните косовски албанци по домовете им.

Второ, ние сме категорично против задаващото се прогонване на сръбското население от Косово. С тревога следим информациите за нападения над сръбски села, за насилие над сърбите. Тук е мястото отново да потвърдя, че ние никога не сме подкрепяли идеята за ревизия на балканските граници. Винаги сме настоявали за целостта на Съюзна република Югославия. Албанско етнически „чисто“ Косово ще бъде причина за нови конфликти и дестабилизация на Югоизточна Европа. Това не отговаря на нашите ценности за създаване на демократични, съседни на България държави, в които на първо място мирно ще съжителстват различни етноси и ще бъдат уважавани правата на малцинствата. КейФОР следва да изпълнява своята мисия да гарантира военна и гражданска сигурност за всички. Виновниците за насилията и от двете страни трябва да бъдат заловени, да бъдат изолирани от обществото и да получат своите присъди. Само така ще бъдат поставени основите на справедлив мир и на силни демократични институции. Именно за такива международни сили за сигурност българското правителство ще предложи на Народното събрание да разреши да преминат през нашата територия.

На трето място ние подкрепяме като крайно необходимо пълното разоръжаване на Армията за освобождение на Косово и на другите военни формации на косовските албанци. Едновременно с това сме длъжни да предупредим, че 90 дневен срок за разоръжаване крие много рискове. Много рискове се съдържат и в неизвестните засега клаузи на споразумението за разоръжаване на Армията за освобождение на Косово. Няма сигурна гаранция за разоръжаване на другите въоръжени косовски формации като „Въоръжените сили на Република Косово“ на Вукуши. В какво конкретно виждаме заплахите: – във възможността да бъде осъществено успешно прогонване на сърбите от Косово, – в това вакумът във властта да бъде зает от нелегитимни при това въоръжени сили, – налице е вероятност от междуособици между различните въоръжени формации, тоест има заплаха от авганизация на Съюзна република Югославия, – реална е опасността автономната власт в Косово да не бъде избрана по демократичен начин. Това ще стане, когато има оръжие у част от претендентите за доверието на избирателите. Бъдещите косовски сили за гражданска сигурност трябва да получат оръжие от овластените с доверието на хората институции. Противното означава оръжието да вземе властта в Косово, а това означава, че там няма да има демокрация и сигурност.

Четвърто, несигурно, недемократично и „независимо“ Косово ще дестабилизира Югоизточна Европа. То означава, че ще влезнем в най-нежеланите и опасни за България сценарии. От протекторат под управлението на ООН Косово трябва да се превърне в демократична многоетническа област, с широка автономия и силно самоуправление, в рамките на Съюзна република Югославия, където са гарантирани сигурността и благосъстоянието на всички граждани. Само такова Косово трябва да има подкрепата на международната общност и ще има подкрепата на България.

Това беше от самото начало принципната българска позиция. Ние никога не сме били против сърбите и за албанците в Косово. Всичките ги мерим с една мярка и смея да кажа пред вас, тази мярка се задава от европейската ни ценностна система. На всички желаем доброто и ще бъдем съчувстващи и помагащи съседи. Точно за това българското правителство не изчака „да му кажат отгоре“ кога да премахне ембаргото върху износа на петролни продукти за Съюзна република Югославия. Направихме го бързо, защото знаем, че тези хора трябва да жънат, защото знаем, че добрият съсед се познава в беда.

Какво да очакваме от мира? Във всеки случай не бива да очакваме преки безвъзмездни финансови компенсации за нанесените щети, вреди и пропуснати ползи. България ще получи безвъзмездно финансиране от пред присъединителните фондове на Европейския съюз, което ще освободи вътрешен финансов ресурс за приоритетни дейности. Но то няма да бъде голямо. Ще получим и кредити от Европейския съюз като допълнение към тези, които получаваме от МВФ и Световната банка в подкрепа на платежния баланс. Очакваме да бъдат намалени митата и част от другите ограничения пред българския износ за страните от Европейския съюз. Ще работим упорито да бъде ускорена реализацията на важните за нас инфраструктурни проекти. Ще настояваме за транспортни, енергийни, продуктови магистрали с общоевропейско значение. В това число поставям и мостът над Дунав между Видин и Калафат като част от европейски път №4.

Днес за нас най-важната цел на икономическата ни политика е да компенсираме фактора политически риск, който пречи на инвеститорите в България. За това ще търсим на двустранна основа правителствени гаранции, както и гаранции от международните финансови институции. Най-важното за нас днес е да ускорим инвестиционния процес с наши и чужди инвестиции, за да изведем с усилията на българите страната от днешните трудности.

Най-жалката поза е да застанем с паничка за помощи пред вратите на Европа или да се опитваме да изблъскваме с лакти нашите крайно нуждаещи се съседи. Защото тук трябва да признаем, че Съюзна република Югославия, Република Македония и Албания понесоха несравнимо по-големи щети от военните действия. Ще бъдем сигурни и ще се радваме на развитието си, ако съседите ни се възстановят колкото се може по-бързо и българската икономика вземе участие в това възстановяване.

Сред проектите на Световната банка за България няма нито един с оценка „незадоволителен“

Сред проектите на Световната банка за България няма нито един проект, чието изпълнение се оценява като „незадоволително“. За сравнение – преди три години около половината от проектите на банката за страната получаваха оценка „незадоволителен“. Това заяви Андрю Воркинк, директор на Световната банка за България и Румъния след съвместния годишен преглед на изпълнението на проектите на Световната банка за България, който се състоя в Министерския съвет днес. В разговорите участваха вицепремиерът Александър Божков, представители на икономическия екип на правителството и мисия на Световната банка, водена от Андрю Воркинк.

Обсъдихме значителния напредък по съвместните ни проекти, подчерта Андрю Воркинк. Той допълни, че докато преди три години резултатите на България са били едни от най-лошите сред 26 страни – партньори на банката, сега страната ни се нарежда сред държавите, в които проектите със Световната банка се изпълняват най-удачно.

През 1998 година са усвоени 194 млн. долара от средствата по различни проекти. Сумата е почти два пъти по-голяма, отколкото през 1997 година, и три пъти повече от 1995 и 1996 година взети заедно. Скоро и населението на България ще усети резултатите от съвместната ни работа чрез подобряване на водоснабдяването, здравеопазването, енергетиката, програмите за социално подпомагане, допълни Андрю Воркинг.

Прегледът на изпълнението на проектите през 1999 година е петият годишен преглед, осъществен съвместно от правителството на България и Световната банка. Неговата цел е да се обсъдят стъпките, които банката и нашата страна ще предприемат, за да запазят високото равнище на резултати и за да подобрят кредитния портфейл на банката за България.

До този момент Световната банка е предоставила на България 18 заема, чиято обща сума е 1144,2 млн. долара. Шест от заемите са структурни – 625 млн. долара, 11 заема са инвестиционни – 509,3 млн. долара, 9,9 млн. долара е управляваното от банката дарение от фонд „Опазване на глобалната околна среда“. През миналата година новите съвместни проекти са три.

Кризата в Косово се отрази и върху България, като доведе до спад в търговията, в чуждите инвестиции, увеличи разходите за икономиката заради по-високите транспортни разходи, заяви Андрю Воркинк. Той подчерта, че правителството и Световната банка вече са обсъдили редица мерки, които да покрият тези по-високи разходи. Утре вицепремиерът Александър Божков и Андрю Воркинк ще подпишат договора за заем от 76 млн. долара за подкрепа на селскостопанския сектор у нас. Първоначално преговаряхме за 50 млн. долара, но в последствие решихме да увеличим сумата заради кризата в Косово и цената, платена от България за нея, подчерта директорът в Световната банка.

Световната банка, Международният валутен фонд и ЕС работим съвместно, за да определим цената за възстановяването на региона след военните действия, съобщи Воркинк. Той изрази надежда, че български фирми ще участват активно в това възстановяване.

Надяваме се, че след края на войната в Югославия чуждите инвеститори ще погледнат на България като на поле за навременни инвестиции, особено като имат пред вид постигнатото от страната и това, че тя е стабилизиращ фактор на Балканите, заяви Воркинк. България е добро място за инвестиции, добави той.

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

Посещение на министър Венцислав Върбанов в Сирийската Арабска Република, Кралство Йордания и Република Ливан

Пет документа от българска страна са подготвени да подпише министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов по време на официалното си посещение в Кралство Йордания, Сирийската Арабска Република и Република Ливан.

Посещението на министъра в трите държави започва днес и ще продължи до 28 юни 1999 година. Визитата е по покана на колегите му Хашем Шбул – министър на земеделието на Кралство Йордания, Ассад Мустафа – министър на земеделието и поземлената реформа на Сирийската Арабска Република и Сюлейман Франжие – министър на земеделието на Република Ливан.

Според официалната програма министър Върбанов първоначално ще посети Кралство Йордания, където се очаква да подпише меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Република България и Министерството на земеделието на Кралство Йордания. На 24 юни българската делегация ще отпътува за Сирийската Арабска Република, където се очаква да бъде подписан Меморандум за разбирателство между министерствата на земеделието на двете страни. Посещението на министър Върбанов в Република Ливан е от 25 до 27 юни, когато се очаква да бъдат подписани 2 спогодби между правителствата на Република България и Република Ливан – за сътрудничество в областта на карантината и растителната защита и в областта на ветеринарната дейност, както и Договор за сътрудничество в областта на горското стопанство. Договорът предвижда създаване на 29 хил. хектара нови гори в Ливан, като за опитни цели българската страна ще предостави безвъзмездно 100 хил. броя фиданки.

Министерство на отбраната

Състоянието на дисциплината в българската армия бе обсъдено на заседание на Съвета на началник-щабовете

Състоянието на дисциплината и Планът за организационното изграждане на Българската армия – 2004 г. бяха двете основни теми на разширеното заседание на Съвета на началник-щабовете, което се проведе днес, 22 юни 1999 г., във Военна академия. В заседанието участваха началникът на Генералния щаб генерал-полковник Михо Михов, заместник-началници на Генералния щаб, командващите видовете въоръжени сили, както и командири на съединения и бригади от българската армия.

Броят на произшествията в българската армия за първото полугодие е 153, заяви на пресконференция заместник-началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Никола Колев. От тях 9 са смъртни случаи, 6 от които са самоубийства. 27 са случаите на военно хулиганство, а кражбите на оръжие и боеприпаси са 13. Тревожен е и фактът, че в казармите попадат вече пристрастени към наркотични вещества младежи.

Генерал-лейтенант Колев посочи като някои от причините за слабата дисциплина ниската мотивираност на военнослужещите, липсата на връзка семейство – училище – армия, както и някои пропуски в нормативната уредба. В момента се разработва ново разписание на болестите. С него ще разполагат донаборните комисии, определящи кой може да служи в армията. Разширява се и дейността на Центъра по психопрофилактика, в поделенията от българската армия се назначават военни психолози. Целта е командирите, които изцяло носят отговорността за възпитанието на военнослужащите, да бъдат подпомагани в тяхното опознаване. Предвижда се във висшите военни училища да се разшири изучаването на дисциплини, които ще подпомогнат младите командири в работата им с хората.

Министерство на финансите

6,316 млрд. лв. субсидия е преведена днес на общините

Днес, 22 юни 1999 г., Министерството на финансите преведе 6,316 млрд. лева субсидия на общините. От тях 6,251 млрд. лева са обща субсидия, а 65 млн. лева са целева субсидия за капитални вложения.

До момента на общините са отпуснати 271 млрд. лева субсидии.

23 Юни 1999 г.

312 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

Вицепремиерът Александър Божков и директорът за България и Румъния в Световната банка Андрю Воркинк подписаха заема за преструктуриране на селското стопанство ASAL-1

Световната банка ще подпомогне реформата в българското земеделие със 71,1 млн. екю (75,76 млн. долара). Договорът за заема за преструктуриране на селското стопанство ASAL-1 бе подписан днес в Министерския съвет от заместник-министър председателя и министър на промишлеността Александър Божков и Андрю Воркинк, директор за България и Румъния в Световната банка. Той ще влезе в сила след ратификация от парламента.

Срокът за изплащане на заема е 20 години с петгодишен гратисен период. Сумата се предоставя като подкрепа за платежния баланс на страната във връзка с програмата на правителството за структурна реформа в земеделието.

ASAL-1, който бе одобрен от борда на Световната банка само преди 15 часа, е първият заем за подкрепа на аграрния сектор в България, заяви след подписването на документа директорът на банката за България и Румъния Андрю Воркинк. ASAL-1 e началото на серия от такива заеми, чрез които Световната банка ще подпомогне усилията на страната за развитие на земеделието и за присъединяване в Европейския съюз. Според Воркинк следващият заем в подкрепа на селското ни стопанство ще бъде отпуснат след година – година и половина. Андрю Воркинк поздрави правителството за значимия прогрес във връщането на земята, приватизацията, развитието на пазара за зърно и реформата във фонд „Земеделие“.

За да стигнем до получаването на тези близо 76 млн. долара подкрепа от Световната банка, българското правителство извърши поредица от реформи, заяви вицепремиерът Александър Божков. Бяха премахнати ценовият контрол, забраната за износ на зърнени храни, таксите върху експорта на хранителните и селскостопански продукти.

За да повишим производителността в селското стопанство, премахнахме и изкуствено създадения контрол върху вноса и износа на торове, подчерта Александър Божков и добави, че през тази година започна планирано понижаване на митата за торовете от 40% на 35 %, което ще продължи. Другата основна линия на реформата в земеделието е изграждането на функциониращ пазар на земята, който се основана на правото на собственост и свободното разпореждане с нея, заяви заместник-министър председателят. До декември 1998 година на реалните й собственици беше върната 80 % от земята. С промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на практика бяха премахнати пречките за издаването на нотариални актове, тъй като до момента само за 24 % от реституираната земя има издадени нотариални актове.

Важна стъпка за развитието на земеделието у нас е подготвяната промяна в Закона са особените залози, който ще подобри възможностите за използване на имуществото като гаранция за кредити за аграрния сектор. Преструктурира се и фонд „Земеделие“.

Елемент на реформата в сектора е приватизацията, каза вицепремиерът Александър Божков. До момента Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа е приватизирало или обявило в ликвидация 66 % от всички дълготрайни материални активи в земеделието и хранителната промишленост. Приватизирани са 81 % от дълготрайните активи на мелниците за зърно и 14 от 24-те предприятия на „Сортови семена“. Успешно са преминали в частни ръце 85 % от активите на предприятията в хранително-вкусовата промишленост в програмата на Министерството на промишлеността.

С помощна на проект със Световната банка правителството извършва прехвърляне на отговорността за експлоатация на напоителната система в страната върху Организациите на водоползвателите. Реално са прехвърлени активи, свързани с около 15 % от общата напоявана площ в България.

Основен елемент на политиката на правителството е развитието на търговията със зърно, подчерта Александър Божков. Тече лицензирането на публичните складове за зърно, новият закон за зърното създаде предпоставки и за безналичната търговия със зърно чрез складови разписки.

Първоначалната сума по ASAL-1, за която се водеха преговори, бе 50 млн. долара, потвърдиха Александър Божков и Андрю Воркинк. Договорената сума сега е 76 млн. долара. Радваме се, че успяхме да използване този конкретен заем, за да подкрепим страната както за успешните реформи в българския аграрен сектор, така и за преодоляване на част от последиците, които България понесе от кризата в Косово, заяви Воркинк.

Световната банка оценява високо реализацията на проектите в ресорите, които наблюдава вицепремиерът Евгений Бакърджиев

Всички проекти на Световната банка в ресорите, които наблюдава вицепремиерът Евгений Бакърджиев – енергетика, телекомуникации, транспорт, благоустройство, околна среда и др., вървят много добре. Това каза директорът на Световната банка за България и Румъния Андрю Воркинк след срещата си с вицепремиера Бакърджиев. Според г-н Бакърджиев общата оценка е, че преди две години разговорите със Световната банка са били за това, колко работа трябва да се свърши, а днес вече се констатира, че голяма част от нея е свършена и се вижда края на трудния период. Представители на Световната банка и българското правителство работят и по преструктурирането на „Булгаргаз“, като вижданията на двете страни са много близки, каза Евгений Бакърджиев. Пред Андрю Воркинк българският вицепремиер отбеляза също, че преговорите за приватизацията на БТК са пред развръзка.

Възможността за общи действия между Световната банка и България във възстановяването на Косово бе другата основа тема на разговора. Вижданията в това отношение са в две посоки. Първата е изграждането на инфраструктура, която да свързва държавите в региона и в частност България със съседните страни. В това отношение вицепремиерът Бакърджиев представи пред Андрю Воркинк всички проекти, свързани с реализацията на Паневропейски коридор №8, по които работи българската страна – изграждането на жп линия от българо-македонската граница до Скопие, електропровод от България към Македония, договореността за откриването на два нови ГКПП-та между двете страни, проучването на възможността за реализация на проекта за нефтопровод, преминаващ през България, Македония и Албания към Западна Европа /АМБО/, финансирано от САЩ и др.

Вторият аспект е свързан с участието на български строителни фирми във възстановителните работи в самата Югославия. Много сериозни са възможностите на нашите строителни организации, производствени предприятия, работната ръка и ресурс, каза вицепремиерът Бакърджиев. Според него възможността за създаване на консорциуми между фирми от балканските страни – предложение, обсъдено при посещението на българския вицепремиер в Македония, ще даде по-голям шанс на страните от региона да кандидатстват и за изпълнители, и за подизпълнители на отделните проекти, които ще се реализират и в Югославия, и в целия регион. Нашите строителни ресурси са ситуирани в региона на възстановяване и това е много полезно и може да бъде използвано от големите американски и европейски фирми, които ще се ангажират с възстановяването на региона, каза г-н Бакърджиев.

Министерство на външните работи

България и Унгария ще координират усилията си в защита на своите национални малцинства в Съюзна република Югославия.

За това се договориха на среща в Будапеща късно снощи министрите на външните работи на двете страни Надежда Михайлова и Янош Мартони.

България е може би единствената страна от Югоизточна Европа, която в резултат на своята принципна позиция спечели от конфликта в Косово, подчерта Янош Мартони. Според него поведението на българското правителство е дългосрочна инвестиция, която ще се отрази благоприятно както на европейската и евроатлантическа интеграция на България, така и на участието на страната в следвоенното възстановяване на региона. Министър Михайлова и министър Мартони постигнаха пълно съвпадение на позициите по сегашната ситуация в Косово и по необходимостта от по-нататъшни съгласувани действия на международната общност за установяване на траен мир и демократизиране на Югославия.

Янош Мартони декларира намерението на Унгария като новоприет член в НАТО и като асоциирана страна, започнала преговорите за членство в Европейския съюз, да лобира активно за пълноправното членство на България в двете организации. Това в пълна степен ще отговаря на намерението на Унгария да развива много по-активно сътрудничество с нашата страна.

Надежда Михайлова и Янош Мартони се договориха през есента на тази година унгарският външен министър да направи официално посещение в България. То ще бъде съпроводено с организирането на голям българо-унгарски бизнесфорум. Активно ще се търсят икономически контакти, които да съответстват на желанието за нов тип икономическо сътрудничество в условията на участие в европейската интеграция на България и Унгария. Янош Мартони подчерта в тази връзка, че вече е запознат с намеренията на водещи унгарски фирми да инвестират в България.

Министър Надежда Михайлова получи отличието на Американската академия на постиженията за върхови постижения в категорията „политици“

Годишното отличие „Golden plate“ за върхови постижения в категорията „политици“ на Американската академия на постиженията /American Academy of Achievment/ за 1999 г. бе връчено в Будапеща на министър Надежда Михайлова и на президента на Литва Валдас Адамкус.

За участие във впечатляващата по своята тържественост церемония бяха поканени двадесет мъже и жени с изключителни постижения в различни области. Десет от тях са носители на предишни награди и десет – нови почетни гости. Освен официалните лица присъстваха над 100 абсолвенти-първенци на университети от цял свят.

Представяйки министър Надежда Михайлова, организаторите на церемонията подчертаха, че напоследък името на България вече не само се споменава, но се изрича с уважение и възхищение. България даде пример как за кратко време при наличие на непоколебима воля една страна може коренно да промени представата на света за нея. Организаторите апелираха към присъстващите абсолвенти, бъдещи дипломати и политици, в своята дейност винаги да имат предвид, че България е страната, която и занапред ще допринася за стабилността в Югоизточна Европа.

Приемайки отличието, министър Надежда Михайлова подчерта, че то е високо признание за нейната страна. Тя разказа на младите хора за промените в България и за волята на политиците да я утвърдят като просперираща демокрация.

Абсолвентите проявиха много голям интерес към развитието на България и дейността на външния министър. Студентите зададоха множество въпроси и спонтанно изразиха възхищението си от България.

Сред досегашните наградени от Академията са такива известни личности като бившите американски президенти Джордж Буш, Джими Картър и Роналд Рейгън, главнокомандващият силите на НАТО в Европа – ген. Уесли Кларк, световноизвестните режисьори Джордж Лукас и Стивън Спилбърг, 70-ият носител на наградата „Грами“ Хенри Манчини, нобеловият лауреат Андрей Сахаров, астронавтът Джон Глен и други световноизвестни творци, политици и учени.

Американската академия на постиженията е създадена през 1961 г. Тя е неправителствена организация, чиято мисия е да мотивира и вдъхновява младите хора, като подпомага тяхното образование, предоставяйки възможност да се срещат със световноизвестни личности и хора с международнопризнати постижения в отделни области. Идеята е да бъде осъществена приемственост в поколенията, настоящи и бъдещи политици, учени и творци.

Участие на министър Надежда Михайлова на XVI международен семинар на НАТО

Министърът на външните работи Надежда Михайлова участва в 16 – тия международен семинар на НАТО по изработване на политико-военни решения в Будапеща.

Освен българския външен министър, в дискусиите на форума участват президентът на Полша Александър Квашневски и външният министър на страната Бронислав Геремек, министър-председателите на Унгария Виктор Орбан, на Албания Пандели Майко, на Словакия Микулаш Дзуринда, генералният секретар на НАТО Хавиер Солана, главнокомандващият войските на НАТО в Европа ген.Уесли Кларк и неговият заместник Рупърт Смит, министрите на външните работи на Украйна Борис Тарасюк, на Словакия Едуард Кукан, на Латвия Валдис Биркавс, министрите на отбраната на Австрия, Великобритания, Полша, Чехия, Унгария, Македония и други.

Изказване на министър Надежда Михайлова на ХVI международен семинар на НАТО

Уважаеми г-н Председател, Превъзходителства, Дами и господа,

Изключително съм доволна, че имам възможността да се обърна към участниците в Международния семинар на НАТО по вземането на политико-военни решения. Резултатите от Срещата на НАТО на най-високо равнище във Вашингтон и развитието на ситуацията в Косово поставят въпросите на политико-военното взаимодействие в нова светлина. Международната общност сега е изправена пред предизвикателството да създаде една нова Югоизточна Европа. Скорошните драматични развития в региона поставят обаче един легитимен въпрос: не трябваше ли да започнем много по-рано?

Ако трябва да бъдем искрени, ние се оказахме бавни в оценяването на начините на взаимодействие в новата международна среда, възникнала след Студената война. Ние се оказахме бавни в реформирането на тежките и негъвкави международни структури и механизми за вземане на решения, наследени от миналото. Ние стояхме в очакване на кризите, вместо да ги прогнозиране и, където е необходимо, да ги предотвратяваме.

Днес Косово е трагично доказателство за необходимостта от по-голяма решимост и готовност да се действа.

Тази драма можеше да не се случи, ако бяхме реагирали навреме. Признаците на насилственото избухване на Югославия бяха видни още преди едно десетилетие. Лудостта на ултранационалистичната политика на Белград бе очевидна в Хърватска и Босна. Косовската криза вече се зараждаше, докато мастилото все още изсъхваше по мирните споразумения от Дейтън.

През цялото време бе ясно, че режимът в Белград, последният авторитарен режим от комунистически тип в Централна Европа, продължава да бъде главен източник на тревоги и конфликти на Балканите.

Повече можеше да бъде направено за да се насърчат демократичните промени в Югославия. Подкрепата за съседните държави – нови демокрации в Югоизточна Европа, можеше да бъде по-последователна.

Въздушната операция над Югославия бе наистина един истински тест за страните кандидатки за членство в НАТО да докажат своята готовност на поемат отговорностите на членството. Като други демокрации от ЮИЕ, България отвори своето въздушно пространство за Съюзните сили, подпомагайки по този начин постигането на мирно споразумение за Косово. България напълно подкрепя операция „Джойнт гардиан“. Току що моето правителство сключи споразумение с НАТО предоставящо достъп до българска територия на Съюзните мироопазващи сили и техника на път за Косово. Ние се застъпвахме силно за нуждата от стриктно придържане към принципите за организиране на международното военно присъствие в Косово съгласно резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН. Тук трябва да отбележа ясната позиция, която моята страна зае по отношение на „въпроса за единното командване“. Независимо от натиска, оказан на България, ние не се поддадохме и със сигурност допринесохме за успешното разрешаване на проблема.

Ние сме твърдо убедени, че сегашното военно присъствие на НАТО в Косово е ключов елемент от след-конфликтното изграждане на сигурност. Не по-малко важно, обаче е все по-тясното сътрудничество в подготовката за присъединяване с бъдещите членове от страните от Източните Балкани. НАТО трябва да действа по въпроса за разширяването със същата увереност както и при урегулирането на кризи. При сегашните обстоятелства разширяването на Алианса на югоизток ще бъде най-добрата превантивна дипломация.

Дами и господа,

Мирното споразумение, което всички приветстваме, следва да ускори създаването на условия за безопасното и възможно най-рано завръщане на бежанците и разселените лица по техните домове. То трябва също така да допринася за по-нататъшната демократизация на Западните Балкани. По-специално то трябва да подкрепя установяването на едно демократично и многоетническо Косово, както и бързия преход на СРЮ към истинска демокрация. Демократизацията на Югославия е необходимост и ние следва да окажем помощ, по всички законни начини, на сръбския народ на предприеме такава радикална промяна. Паралелно, страните членки на НАТО трябва без забавяне да мобилизарат всички възможни финансови и политически ресурси за насърчаване на растежа и инвестициите в така наречените „фронтови държави“, включително България. По този начин съседните страни трябва да започнат превръщането си от демокрации на бедността в демокрации на движен от солидалност просперитет. Това е най-добрият стимул за сръбския народ да направи промените, които всички ние очакваме.

А сега бих искала накратко да се спра върху един друг въпрос, който също бе в центъра на вниманието на семинара – сътрудничеството в областта на военните индустрии.

Със задълбочаването на дебата за бъдещето на сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия ние силно вярваме, че държавите от Централна и Източна Европа също трябва да бъдат взети предвид – както тези, които вече са членки на НАТО, така и другите, които се смятат за бъдещи членове. Тези страни, включително България, се сблъскват с идентични проблеми в областта на съвместимостта и модернизацията, които от своя страна, са свързани с националните отбранителни индустрии. Когато днес говорим за „консолидиране на търсенето“ и сътрудничество в областта на военните индустрии в Европа, ние не би трябвало да пропускаме появяващите се нови отбранителни пазари в Централна и Източна Европа. Не трябва да има никакво съмнение, че включването на националните отбранителни индустрии в усилията за обща консолидация ще бъде важен ключ към тези пазари.

Дами и господа,

В заключение, бих искала да благодаря на моите унгарски приятели за домакинството на тазгодишния семинар. Нека си пожелаем и за в бъдеще на тях да разглеждаме по-нататъшното разширяване на НАТО като форма на превантивна дипломация.

Благодаря за вниманието.

Министерство на отбраната

Национален ситуационен център за управление на кризи ще бъде създаден у нас

Национален ситуационен център за управление на кризи ще бъде създаден у нас, съобщи днес шефът на дирекция „Планиране на отбраната“ в Министерство на отбраната Тодор Тагарев. Този център ще работи в извънредни ситуации като управлява различни видове кризи – цивилни и военни. В него ще са представени всички ведомства и ще работи 7 дни по 24 часа. Основните му задачи ще бъдат прогнозиране на ситуацията и намиране на оптималните решения за използването на наличните ресурси. Главна цел на центъра е подпомагане вземането на решения на държавно равнище. Преди да бъде направен окончателният проект за центъра предстои изработването на оперативна концепция.

Българските войници са се представили отлично на международното учение „Прометей 99“

За първи път в международното учение „Прометей 99“, проведено в Гърция по програмата Партньорство за мир, България се представи с взвод от кадрови войници. Основната цел на учението е усъвършенстване на оперативната съвместимост при оказване на хуманитарна помощ при бедствие. Новият момент отработен от нашите военнослужещи е приемането на хуманитарна помощ по въздух. Те са демонстрирали и обезвреждане на мини, които са на въоръжение в българската и сръбската армия, което е в помощ за мироопазващите сили в Косово.

В „Прометей 99“ са взели участие войници от Албания, България, Гърция, Румъния, Италия и Холандия. Оценките за работата на българските участници са отлични.

Министерство на търговията и туризма

Интерес за инвестиране в български курорти проявяват бизнесмени от Малта

Възможностите за увеличаване на туристическите пътувания към българските зимни курорти, обсъди на среща днес министърът на търговията и туризма Валентин Василев с новоназначения посланик на Малта Джон Лоуел. Посланик Лоуел изрази интереса на малтийски бизнесмени да инвестират в развитието на български курорти. Срещата завърши с договореност за контакти на ниво министерства. Министър Василев покани представители на туристическия бизнес от Малта, които на място да се запознаят с условията за туризъм, за да може България в максимално кратък срок да влезе сред предлаганите дистанции.

4 приватизационни сделки са сключени днес в Минестерството на търговията и туризма

Днес 23.06.1999 г. министърът на търговията и туризма Валентин Василев подписа договорите за следните приватизационни сделки:

1. Отрасъл „Търговия“. Автоработилница №2 с 4 гаража, об. част от „ТРС“ЕАД купи ЕТ“Пиорекс-Петър Янков“, Ямбол, при цена на сделката 7600 щ.д. 70% от „Пиринснаб“ООД, Благоевград, придоби „Пиринснаб приват“ АД Благоевград, при цена на сделката 44 100 щ.д.

2, Отрасъл „Туризъм“ 80% от „Плевен“ ЕАД стана собственост на „Плевен 99″АД, Плевен, при цена на сделката 595 000 щ.д. 55% от „Пауталия турс“АД стана собственост на „Велбъжд -98“ ООД, Кюстендил. при цена сделката 500 хил. щ.д.

Министерство на финансите

Одобрен е списъка с първични дилъри на ДЦК за периода 1 юли 1999 година до 31 декември 1999 година

Министърът на финансите Муравей Радев и управителят на Българската народна банка Светослав Гаврийски на основание член 4 алинея 1 от Наредба № 5 за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа одобриха списъка с първични дилъри на ДЦК за периода 1 юли 1999 година до 31 декември 1999 година. В него влизат следните институции:

Банка ДСК БНП Дрезднербанк (България) АД БРИБ Булбанк Българска Пощенска банка Евробанк АД Експресбанк АД ИНГ Банк – клон София Обединена Българска Банка Общинска Банка Първа Инвестиционна Банка Райфайзенбанк (България) АД Росексимбанк АД Сосиете-Женерал – клон София ТБ Биохим ТБ България – Инвест ТБ Нефтинвест АД ТБ Хеброс Юнионбанк ФБК Елана ФК Еврофинанс АД ДЗИ Инвест.

Агенция за приватизация

„Дойчебанк“ е новият собственик на „Фармация“- Дупница, „Трояфарм“- Троян, и „Антибиотик“ – Разград

Дружеството „Балканфарма“АД, в което „Дойчебанк“ притежава 99,6 % от капитала, е новият мажоритарен собственик на „Фармация“- Дупница, „Трояфарм“- Троян, и „Антибиотик“ – Разград. Трите приватизационни договора бяха подписани в Агенцията за приватизация днес.

„Балканфарма“АД е със седалище в София. Дружеството е създадено през 1993 година, а на 28 април т.г. е извършено прехвърляне на 4 980 броя акции от „Балканфарма“ на „Дойчебанк“ – Лондон. Така „Дойчебанк“ става собственик на 99,6 % от капитала на българското дружество. На 17 юни т.г. е извършено вписване на увеличение на капитала на „Балканфарма“ от 50 млн. лева на 26 192,470 млн. лева. Увеличението е чрез издаване на нови 2 614 247 поименни акции с номинал 1000 лева. Новата емисия е изцяло изкупена от „Дойчебанк“.

„Балканфарма“ купува 364 942 акции, представляващи 55 % от капитала на „Фармация“ – Дупница. Дружеството произвежда лекарствени субстанции, твърди и течни лекарствени форми, козметични препарати. Капиталът му е 663, 531 млн. лева, разпределен в 663 531 акции с номинал 1000 лева.

10 % от акциите на дружеството са изкупени срещу инвестиционни бонове по време на първата вълна на масовата приватизация у нас, 18 % са предназначени за продажба при преференциални условия на работниците и служителите, 9 % са за удовлетворяване на реституционни претенции.

Цената на сделката за 55 % от капитала е 11 млн. щатски долара, при цена на една акция 30,14 долара.

40 % от сумата се плащат в брой в деня на подписване на договора, други 30 % – в брой в срок до един месец, а останалите 30 % – до един месец в държавни дългосрочни облигации и/или други разрешени от закона непарични платежни средства.

В срок от пет години новият собственик ще инвестира в дружеството 15,520 млн. долара, ще поддържа средногодишно 2355 работни места, ще произвежда под търговската марка „Фармация“, като поддържа регистрацията й в Патентното ведомство, както и патентите, които са собственост на дружеството.

Цената на сделката за 55 % от капитала на „Трояфарм“ АД – Троян, е 7,35 млн. долара, което означава, че цената на една акция е 43,04 долара.

Дружеството произвежда лекарствени гелни, таблетни, капсулни форми, инфузионни разтвори в пластмасова и стъклена опаковка, сиропи и аерозоли, паста за зъби. Капиталът му е 310,489 млн. лева, разпределен в 310 489 акции с номинал 1000 лева. 10 на сто от акциите са купени срещу бонове по време на първата вълна на масовата приватизация, други 18 на сто ще бъдат продадени при преференциални условия, а 5 на сто са предназначени за удовлетворяване на реституционни искове.

Според условията на приватизационния договор „Балканфарма“ плаща 40 % от цената от 7,35 млн. лева в брой в деня на подписване на договора . 30 % се плащат в брой до един месец, а останалите 30 % – до един месец чрез държавни дългосрочни облигации и/или други разрешени от закона непарични платежни средства.

В срок от пет години новият собственик ще запази предмета на дейност на дружеството и ще увеличи работните места от 683 на 785. Той ще инвестира 8,555 млн. долара, ще произвежда под търговската марка „Трояфарм“, като поддържа регистрацията й в Патентното ведомство, както и патентите, които са собственост на дружеството.

„Балканфарма“ е и новият собственик на пакета от 972 161 акции или 51 % от капитала на „Антибиотик“АД – Разград. Дружеството произвежда субстанции за антибиотици и лекарствени препарати за хуманната и ветеринарната медицина. Сред тях са 15 базисни субстанции и над 150 готови лекарствени форми. Капиталът му е 1906,198 млн. лева, разпределен в 1 906 198 поименни безналични акции с наминал 1000 лева. 25 % от капитала е раздържавен с инвестиционни бонове при първата вълна на масовата приватизация у нас, 15 % от акциите ще се продават при преференциални условия на работниците, а 9 % – са за удовлетворяване на реституционни претенции.

Цената на сделката за 51 % от капитала на „Антибиотик“ е 5,65 млн. долара, при цена на една акция 5,81 долара.

40 % от цената се плащат в брой в деня на подписване на договора, 10 % – чрез банков превод в срок до 30 дни, а останалите 50 на сто – чрез държавни дългосрочни облигации и/или други разрешени от закона непарични платежни средства до един месец от влизане на договора в сила.

„Балканфарма“ ще запази предмета на дейност на дружеството в срок от пет години и ще инвестира в него 14,060 млн. долара. До 6 месеца от подписване на договора новият собственик е длъжен да осигури уреждане на краткосрочните задължения на „Антибиотик“, а до 31 декември 2001 година – на дългосрочните задължения на дружеството по ЗУНК.

В договора се предвижда персоналът да бъде съкратен от 2621 на 1704 души до края на третата година, при темп на намаляване на работните места не повече от 15 на сто годишно, а за целия период – не повече от 35 на сто.

И в трите приватизационни договора „Балканфарма“ се задължава да осигури поддържането на необходимото равнище на екологична обстановка, свързана с дейността на дружеството, съобразно българското законодателство.

При подписването на сделките „Дойчебанк“ – Лондон, в сътрудничество с ICON – фонд от исландски фармацевтични производители и дистрибутори, специално създаден за инвестиции в нови пазари, декларира, че ще вложи сили и средства за повишаване на конкурентоспособността на българската фармацевтична промишленост на световните пазари.

Комитет по пощи и далекосъобщения

След деноминацията цената на телефонния импулс няма да се повишава

Влизането в сила на Закона за деноминацията на лева налага на Българска телекомуникационна компания – ЕАД да спазва стриктно препоръчаните в нормативните документи мерки. От 5 юли т.г. цената на телефонните услуги няма да се повишава и ще се изчислява по следния начин:

– За домашни абонати с месечно потребление до 80 импулса ще се начислява по 1 стотинка на селищен разговор /импулс/.

– Цената за импулс, включен в ценови пакет за домашни абонати – инвалиди I група за потреблението им от 101 до 180 импулса – по 1 стотинка за импулс.

– За домашни абонати с месечно потребление над 80 импулса, инвалидите I група над 180 импулса и за служебни абонати – цената е 4,6 стотинки за всеки отброен таксов импулс.

Сметките на абонатите ще бъдат закръгляни до втория знак след десетичната запетая при определяне на стойността на услугите и сумата за ДДС. Цената за обикновена телеграма до 20 думи ще е 25 стотинки, като за всеки 2 думи над първите двадесет ще се начислява по 1 стотинка.

Телефонните броители ще бъдат засечени в 0:00 на 5 юли. За да спази коректно сключените с клиентите договори, БТК – ЕАД увеличава еднократно броя на преференциалните импулси за месец юни с 10 бр., като в получените сметки ще бъдат плащани по 1 ст. първите 90 импулса. В сметките за месец юли пък по 1 стотинка ще бъдат таксувани съответно първите 70 импулса. През следващите месеци договореното количество от 80 импулса за домашни абонати по преференциални цени се запазва непроменено. Компанията ще удължи редовния срок за плащане на сметките за юни до 31 юли 1999 г.

24 Юни 1999 г.

313 брой

ПРАВИТЕЛСТВЕН БЮЛЕТИН

Правитествена информационна служба

GIS@government.bg

Министерски съвет

България ще подпомогне връщането на депортираните косовски албанци от Македония по родните им места

Днес правителството обсъди подкрепата, която България може да окаже за преодоляване на последиците от кризата в Косово.

Първият аспект е връщането на депортираните косовски граждани от бежанския лагер „Радуша“ в Република Македония. Бежанците в лагера са общо 2360 души. От тях 1100 са от Прищина и 1260 от населените места Орошевац, Подуево, Косово поле, Каменица, Билеч, Бояновец, Кочаник, Щръкле, Глилане. Министърът на транспорта Вилхелм Краус определи като най-приемлив вариант транспортът на депортираните косовски граждани да се извърши с десет 48-местни автобуса и два товарни автомобила. Операцията трябва да бъде съгласувана със Службата на Върховния комисар по бежанците и компетентните македонски власти. Превозването ще стане за пет дни или максимум седмица. Предстои да се проведат преговори с КФОР за охраняване на автоколоните, осигуряване на тяхната безопасност и уточняване на възможните маршрути.

По същата процедура предстои да бъде съгласувано изграждането на полева подвижна многопрофилна болница с 30 легла в Косово.

Във връзка с решението на правителството от 9 април т.г. за производство, транспортиране и монтаж на селище от дървени къщи за депортираните от Косово в Република Македония, към настоящия момент е подписан договор за изпълнението на 85 броя едноетажни дървени къщи, 60 броя двуфамилни едноетажни дървени къщи и 6 броя двуетажни еднофамилни дървени къщи на стойност 4 459 830 хил. лв. Определен е терен на около 15 км. от Скопие в югоизточна посока и на 17 май т. г. е подписан протокол между българската и македонската страна за техническите ангажименти на двете страни.

Днес правителството обсъди и възможностите за доставка на български хранителни и нехранителни стоки, лекарства и медицински материали в Косово. Необходимо е да се осъществят преговори със Службата на Върховния комисар по бежанците, както и с организациите, които координират покупките и доставките на различните групи стоки. Правителството възложи на Министерството на търговията и туризма, съвместно с БТПП и БСК, да създаде необходимата организация с цел улесняване регистрацията на заинтересовани български фирми в регистрите на Службата на Върховния комисар по бежанците и съответните международни организации и структури, осигуряващи доставки за нуждите на СВКБ.

Правителството одобри информацията за постигнатия от Република България напредък в изпълнението на критериите за членство в Европейския съюз

Днес правителството одобри информацията за постигнатия от Република България напредък при изпълнението на критериите за членство в Европейския съюз, която ще бъде представена на Европейската комисия.

Настоящата информация е подготвена във връзка с предстоящия годишен доклад на Европейската комисия за постигнатия от България напредък за периода от 1 октомври 1998 г. до 1 юли 1999 г., заяви министърът на външните работи Надежда Михайлова. Информацията отразява постигнатия по-нататъшен напредък по отношение на стабилизацията на икономиката, структурната реформа и хармонизацията на законодателството и институциите. На тази база очакваме положителен доклад от Европейската комисия. В този контекст бих искала да отбележа, че предприетия от нас подход на ускорено приемане на законодателството, свързано с подготовката ни за членство в ЕС, вече се отчита положително от Европейската комисия, посочи министър Михайлова. Постигането на положителен доклад е от изключително значение за България, тъй като на основата на този доклад очакваме Европейския съвет в Хелзинки през декември да вземе решение за започване на преговори с България.

Министър Надежда Михайлова обясни, че позицията на България и последователната й политика в подкрепа на международната общност по време на кризата в Косово ще даде допълнителен тласък в диалога с ЕС. Тази позиция на страната ни се отчита и към днешна дата България има подкрепата на значителен брой страни-членки, включително и на най-високо политическо ниво. Същевременно обаче не бива да се омаловажава по никакъв начин втората част, която е субстанциалната – а именно – запазване на темповете за приемане на законодателството на ЕС, което е необходимо условие да отчетем изпълнение на критериите за членство.

Министър Михайлова заяви, че много пъти през последните седмици е била питана дали България очаква да бъде оценявана по някакви занижени критерии, като компенсация за щетите и за трудностите, претърпени по време на кризата. Моят еднозначен отговор винаги е бил, че България очаква подкрепа за реализация и покриване на критериите такива, каквито са, а не на някакви занижени критерии, каза Надежда Михайлова. Целта на покриването на критериите е България наистина да бъде конкурентноспособна държава. Приемането на новото законодателство ще ни позволи през месец септември, при актуализацията за информацията за напредъка, да представим допълнително по-висока степен на хармонизация и обективно за защитим кандидатурата си.

Зам.-министърът на външните работи по въпросите на европейската интеграция Владимир Кисьов уточни, че информацията за напредъка съдържа отговори на най-важните въпроси по отношение на икономическите критерии: в състояние ли е България да удържи на конкурентния натиск; митата , които се прилагат спрямо страните от ЕС и цялата паневропейска зона и т.н. Равнището на митата е под 3%, което означава, че през тази и през миналата година удържаме на конкурентния натиск и преструктурирането на българския износ, който бе около 60% за страните от ЕС и Централна Европа, каза още г-н Кисьов. По думите му, това означава, че България намира място на европейския пазар и удържа на конкурентния натиск. Усилията са да повишаваме добавената стойност и чрез преструктуриране на икономиката и промяна в структурата на износа, да постигнем повишаване на брутния вътрешен продукт, каза в заключение г-н Кисьов.

Нов семеен кодекс одобри правителството

Проект на нов Семеен кодекс одобри на заседание Министерският съвет. Новите икономически условия и стремежът законодателството ни да бъде съобразено с тях, както и с многобройните актове на Съвета на Европа и конвенции в областта на семейните отношения изискват нормативната уредба на тези отношения да се актуализира и модернизира. Най-съществени са промените в уредбата на имуществените отношения между съпрузите, осиновяванията и мерките за закрила на децата – области, пряко засягащи интересите на голяма част от обществото.

Брак и развод

Уредбата за прекратяване на брака съдържа нови моменти:

– предвидено е при допускане на развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака съдът да не се произнася относно вината, освен когато един от съпрузите е поискал това;

– отпада разпоредбата, съгласно която развод поради разстройство на брака не се допуска, ако то се дължи само на виновното поведение на ищеца, а другият съпруг настоява да се запази брака;

– развод се допуска и когато съпрузите живеят във фактическа раздяла повече от две години, освен когато това се дължи на независещи от тях причини;

– при развод по взаимно съгласие срокът, в който не може да се предяви такъв иск, е намален от три на две години от сключване на брака;

– преходните и заключителните разпоредби предвиждат чрез изменение на Наказателния кодекс /чл.176/ да отпадне наказателната отговорност на свещенослужител, който извърши религиозен обред за бракосъчетание, без да е сключен преди това граждански брак;

– предлага се чрез изменение на ГПК /чл.239/ провеждането на помирителното заседание да се постави в зависимост от искането на ответника.

Семейни имуществени отношения

В проекта се предлага да се въведат три режима на семейни имуществени отношения: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим – брачен договор:

– Режим на съпружеска имуществена отговорност – това е сега действащия режим на съпружеска имуществена общност, който е и основен режим на имуществени отношения между съпрузите.

– Режим на разделност – той е бил действащ у нас до 1968 г. При него всеки от съпрузите запазва имуществото си, което е придобил преди брака и е собственик на имуществото, придобито от него по време на брака. Няма пречка единият от съпрузите да предостави на другия управлението на неговото имущество. И при този имуществен режим двамата съпрузи отговарят солидарно за текущите нужди на домакинството.

– Брачен договор – Правото на съпрузите да уредят имуществените си отношения с брачен договор е ново за нашето законодателство. Предвижда се с този договор да се уредят отношенията във връзка с имуществото преди брака, с имуществото, което ще се придобие по време на брака, размера на дяловете на съпрузите след развод, както и участието им в разходите за задоволяване нуждите на семейството. Договорът трябва да се сключи лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Сключването на брачен договор се отразява изрично в акта за граждански брак. Когато с договора се прехвърля право на собственост, той има прехвърлително действие и се вписва по общия ред. Предвижда се създаването на специален регистър на брачните договори, който се води от съдията по вписванията. Навършилите 16 години, встъпващи в брак, също ще имат право да сключат брачен договор, но след предварително разрешение от председателя на районния съд след изслушване на техните родители.

Основният режим на имуществени отношения е този на съпружеската имуществена общност. За режим на разделност или брачен договор е необходими изричен избор от страна на встъпващите в брак, което се отразява в акта за граждански брак. Когато съпрузите не са избрали друг имуществен режим, както и за неуредените с договора отношения, се предвижда те да се уреждат съгласно режима на съпружеска имуществена общност.

Правата на трети лица са защитени, тъй като съпрузите са задължени да уведомят другата страна за режима на имуществени отношения, при които бракът е сключен. Ако те не сторят това, ако в акта за граждански брак не е отразен режимът на разделност или брачния договор, ако той не е вписан в регистъра за брачни договори, кодексът въвежда презумпцията, че по отношение на третите лица съпрузите се намират в режим на съпружеска имуществена общност.

Осиновяване

Новите разпоредби относно тази материя са съобразени с Европейската конвенция за осиновяване на деца:

– от Общинските служби за закрила на детето ще се изготвя списък на децата за осиновяване, в който се включват както децата, настанени в обществено заведение или в приемно семейство, така и тези, чиито родители искат тяхното осиновяване. Списъкът съдържа сведения за здравословното състояние на детето и възможности за неговото осиновяване. Списъкът се изпраща до съответното ведомство, в системата на което е общественото заведение и до Министерството на правосъдието. По този начин се обезпечава децентрализиране и прозрачност на информацията за децата, които могат да бъдат осиновени.

– Общинските служби за закрила на детето преценяват възможността на лицето да бъде осиновител. По негова молба се извършва проверка относно здравословното му състояние, семейното и социално положение, семейната среда, икономическото му състояние, мотивите, поради които желае да осинови. Характеристиката на осиновителя дава възможност за точна преценка дали осиновяването е в интерес на детето и е валидна в срок от 2 години. Тази практика е заимствана от Италия, ФРГ и други европейски страни.

– Общинската служба за закрила на детето изготвя писмени сведения за личността и здравословното състояние на детето;

– осиновяващият и родителите на осиновявания представят нотариално заверена декларация, че нямат незаконна облага от осиновяването.

Мнение за осиновяване дават родителите на малолетния или непълнолетния родител на осиновяваното дете, а когато детето е настанено в обществено заведение с предварително съгласие за осиновяване или ако родителите му са неизвестни, починали или лишени от родителски права – мнение дава управителят на заведението.

– Когато осиновяването в определени от закона хипотези се извършва без съгласието на родителите, те се изслушват от съда в закрито заседание;

– При прекратяване на осиновяването поради смърт на осиновителите, съдът постановява връщане на непълнолетното дете при родителите, ако това е в негов интерес.

– Родителите, които са оставили детето си за отглеждане в обществено заведение без съгласие за осиновяване, са длъжни в 6-месечен срок от влизане на кодекса в сила да си вземат детето, да дадат съгласие за осиновяване или да поискат от съда постановяване на мярка за закрила на детето. В случай че не предприеме нито едно от посочените действия, районният прокурор /или кметът на общината/ в 2-месечен срок от уведомяването му от управителя на общественото заведение е длъжен да поиска от съда включването на детето в списъка за осиновяване. По този начин се преодоляват сега съществуващите пречки децата, оставени за отглеждане в обществени заведения без съгласие от родителя за осиновяване, да намерят подходяща семейна среда, което е в техен интерес, като в същото време се охранява правото им да не се разделят от родителите против тяхната воля – чл.9 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

– Когато за едно и също дете има искане за осиновяване от български и чужд гражданин, предимство има българският гражданин. Текстът е съобразен с Конвенцията на ООН за правата на детето.

– Подробно са регламентирани изискванията към чужденците-осиновители. Минималната възраст, на която може да бъде осиновено дете от чужд гражданин е едногодишна възраст. Съдът може да допусне осиновяване под тази възраст, ако това е в изключителен интерес на детето или с оглед на неговото здравословно състояние. Съгласие за осиновяване от чужденец се дава от министъра на правосъдието при условия и ред, определени от наредба.

Мерки за закрила на детето

– Проектът съдържа нови разпоредби, свързани с мерките за закрила на детето. В изрично предвидени случаи съдът постановява в интерес на децата следните мерки за закрила: настаняване за отглеждане от дядото и бабата или от други близки на детето с тяхно съгласие; настаняване на детето в приемно семейство; настаняване в обществено заведение. Съдът може да промени постановената мярка по искане на кмета, прокурора или родителя, ако това е в интерес на детето.

– Приемно семейство могат да бъдат двама съпрузи или отделно лице. Кандидатите за приемно семейство трябва да подадат заявление в Общинската служба за закрила на детето, като тя е длъжна да извърши проверка дали отговарят на условията, предвидени в кодекса, както и на техните възможности, условията за отглеждане и възпитание, които могат да осигурят. Одобрените кандидати се вписват в специален регистър.

– Настаняването в приемно семейство се извършва от районния съд, като преди да се произнесе, съдът изслушва детето, ако е навършило 10 години, приемното семейство, както и настойника. Ако детето е навършило 14 години, се изисква неговото съгласие.

– Приемното семейство не е носител на родителски права и задължения. Задължава се обаче да дава сведения на родителите за детето и да съдейства за личните контакти с него, ако това е в негов интерес и при определен от съда режим.

– Новото при настаняване на дете в обществено заведение е, че се извършва само с решение на съда и за определен срок по искане на родителите, на кмета или на прокурора. Необходимо е също да са налице някои от следните основания: родителите да са починали, неизвестни, лишени от родителски права или при ограничени родителски права; когато без основателна причина трайно не полагат грижи за детето, не дават издръжка или се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. При настаняване в обществено заведение и при промяна на тази мярка родителят се изслушва от съда. След изтичане на срока по искане на посочените лица за настаняване на детето в обществено заведение съдът се произнася за връщането му при родителя, за продължаване срока за настаняване или за включване в списъка на общинската служба без съгласието на родителя.

– Измененията относно отношенията между родители и деца са свързани с местоживеенето на децата и упражняване на родителските права. Предвидено е, че съдът може да откаже връщането на детето при родителите му, ако тяхното поведение представлява опасност за него и връщането му не е в негов интерес. В този случай съдът определя и съответната мярка за закрила на детето. Изрични текстове установяват, че родителските права и задължения не могат да се упражняват в противоречие с интересите на детето, както и задължението на родителите да изразходват парични суми на детето за издръжка, пенсия и други източници само за неговата издръжка, възпитание и образование.

Проектозакон за химичните вещества и препарати беше одобрен от Министерския съвет

Проект на Закон за химичните вещества и препарати одобри днес Министерският съвет. Досега материята по ограничаване на вредното въздействие на опасните химични вещества и препарати не е регламентирана в законодателство ни. Законът урежда условията и реда за производство, търговия, внос, износ и използване на химични вещества и препарати, както и държавният контрол върху тях. Основна цел на закона е максимално да се намали рискът за човешкото здраве и околната среда, породен от дейности, осъществявани с опасни химични вещества, препарати и продукти, които ги съдържат. При изготвянето на закона е взето предвид законодателството на Европейския съюз в тази област.

Съществуващите към настоящия момент вещества са класифицирани по отношение на тяхната опасност. В закона са залегнали и норми, уреждащи класифицирането на новите и съществуващите химични вещества, чрез които те стават ясно разпознаваеми, с оглед на потенциалната им опасност. Законът предвижда задължително опаковане и етикетиране на опасните химични вещества и препарати по строго определен начин, гарантиращо безопасността при движението и приложението им.

Законът ще облекчи свободното движение на стоки от България към страните от ЕС и ще е предпоставка за повишаване конкурентноспособността на националната химическа индустрия. В случай, че химичното вещество или препарат отговаря на изискванията на закона, движението му на територията на Република България и/или неговият износ стават без ограничения. Гаранция за осигуряване на свободното движение е възприемането на инвентаризационния списък на съществуващите на пазара вещества. Според процедурата за нотификация на новите химични вещества, които се пускат на пазара, при липса на забрана и ограничение от страна на органа, отговорен за тази процедура, и при изпълнение на изискванията залегнали в закона, новото вещество може да бъде пуснато на пазара.

Република България е страна в редица международни конвенции в тази област и приемането на този законопроект би било принос за намаляване на глобалния риск, свързан с производството и разпространението на опасните химични вещества. Законът е принос и в хармонизацията на българското право с нормите на Европейския съюз, свързани с опазване на околната среда и здравето на хората.