7th май 2017

Петя Осенова

„Това, което виждаш, зависи от това какво търсиш.“
Анонимен

Petya OsenovaРаботя по различни международни проекти в Лабораторията по лингвистично моделиране и обработка на знания към Института по информационни и комуникационни технологии, БАН. Също така съм професор по морфология, синтаксис и корпусна лингвистика в Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“.

Научните ми интереси са насочени основно (но не само) в областта на формалната и корпусната лингвистика. Работя по анализ на езикови явления в българския език в рамките на Опорната фразова граматика и депендентните граматики. Участвам в създаването на езикови ресурси за българския език – предимно корпуси и речници. По отношение на приложенията на обработката на естествен език акцентите на моите проучвания са в сферата на машинния превод, извличането на информация от текст, автоматичното отговаряне на въпроси, електронното обучение, използването на онтологии в определена тематична област.

Част съм от SIGLEX-MWE Standing Committee (2019-2021), ESSLLI Standing Committee (от 2018) и от ELRA Board (2018-).

Участвам в проекта ParlaMint (2020 – 2021), който е финансиран от CLARIN-ERIC.

Като представител за България участвам в Управителния съвет на следните европейски КОСТ акции: CA18209 European network for Web-centred linguistic data science – Nexuslinguarum; CA18231 Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal, CA19102 Language in the Human-Machine Era.

Дисертация

Дисертацията ми е върху семантиката и функционирането на неопределителните местоимения в българския език. Тук можете да намерите една (надявам се) използваема версия.

Книги

Книгата ми от 2016 г. – Граматическо моделиране на българския език.

 

 

 

 

 

 

 

 Хабилитационният ми труд от 2009 г.: Именните фрази в българския език

 

 

 

 

 

 

 

Сборник с доклади от годишната конференция на Факултета по славянски филологии: Езици на паметта в литературния текст. СУ „Св. Климент Охридски“, 2013, издателство „Фабер“.

 

 

 

 

 

 

Контакт

Петя Осенова
Лаборатория по лингвистично моделиране и обработка на знания,
ИИКТ, БАН
ул. „Акад. Г. Бончев“ 25A
1113 София, България

Имейли: petya@bultreebank.org
petyaosenova@hotmail.com